ChemFeeds Site Navigation:
Journal Selection:
Search:

1) A general approach to cobalt-based homobimetallic phosphide ultrathin nanosheets for highly efficient oxygen evolution (Energy & Environmental Science) Thursday January 19th 2017
Dingshan Yu, Liming Dai, Xiaofen Xiao, Chun-Ting He, Shenlong Zhao, Jing Li, Wensheng Lin, Zhongke Yuan, Qiang Zhang, Shuangyin Wang

2) Monolithically integrated, photo-rechargeable portable power sources based on miniaturized Si solar cells and printed solid-state lithium-ion batteries (Energy & Environmental Science) Thursday January 19th 2017
handon Um, Keun-Ho Choi, Inchan Hwang, Se-Hee Kim, Kwanyong Seo, Sang-Young Lee

3) Trends in the electronic and geometric structure of non-fullerene based acceptors for organic solar cells (Energy & Environmental Science) Tuesday January 17th 2017
Alina Kuzmich, Daniele Padula, Haibo Ma, Alessandro Troisi

4) Junction Behavior of n-Si Photoanodes Protected by Thin Ni Elucidated from Dual Working Electrode Photoelectrochemistry (Energy & Environmental Science) Monday January 16th 2017
Forrest Alfred Lloyd Laskowski, Mike Randall Nellist, Venkatkarthick R, Shannon Boettcher

5) Migration of cations induces reversible performance losses over day/night cycling in perovskite solar cells (Energy & Environmental Science) Tuesday January 10th 2017
Konrad Domanski, Bart Roose, Taisuke Matsui, Michael Saliba, Silver-Hamill Turren-Cruz, Juan-Pablo Correa-Baena, Cristina Roldan Carmona, Giles Richardson, Jamie Foster, Filippo De Angelis, James Ball, annamaria petrozza, Nicolas Mine, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Wolfgang Tress, Michael Gratzel, Ullrich Steiner, Anders Hagfeldt, Antonio Abate

6) All-wood, Low Tortuosity, Aqueous, Biodegradable Supercapacitors with Ultra-High Capacitance (Energy & Environmental Science) Monday January 9th 2017
Chaoji Chen, Ying Zhang, Yiju Li, Jiaqi Dai, Jianwei Song, Yonggang yao, Yunhui Gong, Iain Kierzewski, Jia Xie, Liangbing Hu

7) Self-healing SEI enables full-cell cycling of a silicon-majority anode with a coulombic efficiency exceeding 99.9% (Energy & Environmental Science) Friday January 6th 2017
Yang Jin, Sa Li, Akihiro Kushima, Xiaoquan Zheng, Yongming Sun, Jin Xie, Jie Sun, Weijiang Xue, Guangmin Zhou, Jiang Wu, Feifei Shi, Rufan Zhang, Zhi Zhu, Kangpyo So, Yi Cui, Ju Li

8) Carbon quantum dots as a visible light sensitizer to significantly boost the solar water splitting performance of bismuth vanadate photoanodes (Energy & Environmental Science) Friday January 6th 2017
Kaihang Ye, Zilong Wang, Jiuwang Gu, Shuang xiao, Yufei Yuan, Yi Zhu, Yuanming Zhang, Wenjie Mai, Shihe Yang

9) Structural origin of enhanced piezoelectric performance and stability in lead free ceramics (Energy & Environmental Science) Thursday January 5th 2017
Ting Zheng, haijun wu, Yuan Yuan, Xiang Lv, Qi Li, Tianlu Men, Chunlin Zhao, Dingquan Xiao, Jiagang Wu, Ke Wang, Jing-Feng Li, Y. L. Gu, Jianguo Zhu, Stephen John Pennycook

10) Recent Advances in High-temperature Carbon-air Fuel Cells (Energy & Environmental Science) Thursday January 5th 2017
Tianyu Cao, Kevin Huang, Yixiang Shi, Ningsheng Cai

11) Texturing In-Situ: N, S-Enriched Hierarchically Porous Carbon as Highly Active Reversible Oxygen Electrocatalyst (Energy & Environmental Science) Tuesday January 3rd 2017
Zengxia Pei, Hongfei Li, Yan Huang, Qi Xue, Yang Huang, Minshen Zhu, Zifeng Wang, Chunyi Zhi

12) Engineering stepped edge surface structures of MoS2 sheet stacks to accelerate the hydrogen evolution reaction (Energy & Environmental Science) Tuesday January 3rd 2017
Jue Hu, Bolong Huang, Chengxu Zhang, Zilong Wang, Yiming An, Dan Zhou, He Lin, Michael K.H. Leung, Shihe Yang

13) Highly efficient perovskite solar cells with a compositional engineered perovskite/hole transporting material interface (Energy & Environmental Science) Tuesday January 3rd 2017
Kyung Taek Cho, Sanghyun Paek, G. Grancini, Cristina Roldan Carmona, Peng Gao, Yong Hui Lee, Mohammad Khaja Nazeeruddin

14) Biomimic electron transport via multi redox shuttles from photosystem II to photoelectrochemical cell for solar water splitting (Energy & Environmental Science) Tuesday January 3rd 2017
Zhen Li, Wangyin Wang, Chunmei Ding, Zhiliang Wang, Shichao Liao, Can Li

15) Thienothiophene-based copolymers employing different orientations of thiazole group as π bridge for high-performance solar cells (Energy & Environmental Science) Tuesday January 3rd 2017
Dangqiang Zhu, Xichang Bao, Qianqian Zhu, Chuantao Gu, Meng Qiu, Shuguang Wen, Junyi Wang, Bilal Shahid, Renqiang Yang

16) Characterization Techniques for Dye-Sensitized Solar Cells (Energy & Environmental Science) Friday December 23rd 2016
Meysam Pazoki, Ute Cappel, Erik M. J. Johansson, Anders Hagfeldt, Gerrit Boschloo

17) Solar Hydrogen Production Using Epitaxial SrTiO3 on a GaAs Photovoltaic (Energy & Environmental Science) Thursday December 22nd 2016
Lior Kornblum, David Fenning, Joseph Faucher, Jonathan Hwang, Alessandro BONI, Myung-Geun Han, Daniela Morales_Acosta, Yimei Zhu, Eric Altman, Minjoo Lee, Charles Ahn, Frederick J. Walker, Yang Shao-Horn

18) From millimetres to metres: the critical role of current density distributions in photo-electrochemical reactor design (Energy & Environmental Science) Wednesday December 21st 2016
A. Hankin, F. E. Bedoya-Lora, C. K. Ong, J. C. Alexander, F. Petter, G. H. Kelsall

19) Polypyrrole-assistant Oxygen Electrocatalysis on Perovskite Oxides (Energy & Environmental Science) Wednesday December 21st 2016
Dong-Gyu Lee, Su Hwan Kim, Se Hun Joo, Ho-Il Ji, Hadi Tavassol, Yuju Jeon, Sihyuk Choi, Myeong-Hee Lee, Chanseok Kim, Sang Kyu Kwak, Guntae Kim, Hyun-Kon Song

20) Modelling the morphology and thermomechanical behaviour of low-bandgap conjugated polymers and bulk heterojunction films (Energy & Environmental Science) Monday December 19th 2016
Samuel E Root, Nicholas Jackson, Suchol Savagatrup, Gaurav Arya, Darren J Lipomi

21) Scaling Behavior of Moisture-induced Grain Degradation in Polycrystalline Hybrid Perovskite Thin Films (Energy & Environmental Science) Friday December 16th 2016
Qi Wang, Bo Chen, Ye Liu, Yehao Deng, Yang Bai, Qingfeng Dong, Jinsong Huang

22) Photovoltaic mixed-cation lead mixed-halide perovskites: Links between crystallinity, photo-stability and electronic properties (Energy & Environmental Science) Thursday December 15th 2016
Waqaas Rehman, David McMeekin, Jay Patel, Rebecca Milot, Michael B Johnston, Henry Snaith, Laura M Herz

23) Efficient electricity storage with the battolyser, an integrated Ni-Fe battery and electrolyser (Energy & Environmental Science) Wednesday December 14th 2016
F. M. Mulder, Bernhard Weninger, Joost Middelkoop, Frans Ooms, Herman Schreuders

24) Achieving Superb Sodium Storage Performance on Carbon Anodes through Ether-derived Solid Electrolyte Interphase (Energy & Environmental Science) Wednesday December 14th 2016
Jun Zhang, Dawei Wang, Wei Lv, Siwei Zhang, Qinghua Liang, Dequn Zheng, Feiyu Kang, Q. H. Yang

25) Construction of 3D-BaTiO3 Network Leading to Significantly Enhanced Dielectric Permittivity and Energy Storage Density of Polymer Composites (Energy & Environmental Science) Tuesday December 13th 2016
Suibin Luo, Yanbin Shen, Shuhui Yu, Yan-Jun Wan, Wei-Hsin Liao, Rong Sun, Chingping Wong

26) Indirect to direct bandgap transition in methylammonium lead halide perovskite (Energy & Environmental Science) Friday December 9th 2016
Tianyi Wang, Benjamin Daiber, Jarvist Moore Frost, Sander Mann, Erik Garnett, Aron Walsh, Bruno Ehrler

27) Alternative Strategy for a Safe Rechargeable Battery (Energy & Environmental Science) Friday December 9th 2016
Maria Helena Braga, Nicholas S. Grundish, Andrew J. Murchison, John B Goodenough

28) Tailoring metal halide perovskites through metal substitution: influence on photovoltaic and material properties (Energy & Environmental Science) Thursday December 8th 2016
Matthew T. Klug, Anna Osherov, Amir A. Haghighirad, Samuel D. Stranks, Patrick R. Brown, Sai Bai, Jacob T.-W. Wang, Xiangnan Dang, Vladimir Bulovic, Henry J. Snaith, Angela M. Belcher

29) Single crystalline pyrochlore nanoparticles with metallic conduction as efficient bi-functional oxygen electrocatalysts for Zn-air batteries (Energy & Environmental Science) Wednesday December 7th 2016
Joohyuk Park, Marcel Risch, Gyutae Nam, minjoon park, Tae Joo Shin, Suhyeon Park, Min Gyu Kim, Yang Shao-Horn, Jaephil Cho

30) Is the rapid initial performance loss of Fe/N/C non precious metal catalysts due to micropore flooding? (Energy & Environmental Science) Wednesday December 7th 2016
Ja-Yeon Choi, Lijun Yang, Takeaki Kishimoto, Xiaogang Fu, Siyu Ye, Zhongwei Chen, Dustin Banham

31) Layered Na1-xNiyFe1-yO2 Double Oxide Oxygen Evolution Reaction Electrocatalyst for Highly Efficient Water-splitting (Energy & Environmental Science) Tuesday December 6th 2016
Baicheng Weng, Fenghua Xu, Changlei Wang, Weiwei Meng, Corey Grice, Yanfa Yan

32) Exploiting Robust Biopolymer Network Binder for Ultrahigh-Areal-Capacity Li-S Battery (Energy & Environmental Science) Monday December 5th 2016
Jie Liu, Dilini Galpaya, Lijing Yan, Minghao Minghao Su, Zhan Lin, Cheng Yan, Chengdu Liang, Shanqing Zhang

33) A Bifunctional Solid State Catalyst with Enhanced Cycling Stability for Na and Li-O2 Cells: Revealing the Role of Solid State Catalyst (Energy & Environmental Science) Friday December 2nd 2016
Hossein yadegari, Mohammad Norouzi Banis, Andrew Lushington, Qian Sun, Ruying Li, Tsun-Kong Sham, Xueliang Sun

34) Highly conductive and durable poly(arylene ether sulfone) anion exchange membrane with end-group cross-linking (Energy & Environmental Science) Friday December 2nd 2016
Kang Hyuck Lee, Doo Hee Cho, Young Mi Kim, Sun Ju Moon, Jong Geun Seong, Dong Won Shin, Joon Yong Sohn, Jeong F. Kim, Young Moo Lee

35) The Marriage and Integration of Nanostructures with Different Dimensions for Synergistic Energy Electrocatalysis (Energy & Environmental Science) Thursday December 1st 2016
Han Zhu, Li Gu, Danni Yu, Yingjun Sun, Meng Wan, Ming Zhang, Lei Wang, Lina Wang, Weiwei Wu, Juming Yao, MingLiang Du, Shaojun Guo

36) Holistic Computational Structure Screening of more than 12,000 Candidates for Solid Lithium-ion Conductor Materials (Energy & Environmental Science) Thursday December 1st 2016
Austin D. Sendek, Qian Yang, Ekin Dogus Cubuk, Karel-Alexander N. Duerloo, Yi Cui, Evan Reed

37) Minimal Architecture Zinc-Bromine Battery for Low Cost Electrochemical Energy Storage (Energy & Environmental Science) Tuesday November 29th 2016
Shaurjo Biswas, Aoi Senju, Robert C Mohr, Thomas Hodson, Nivetha Karthikeyan, Kevin W Knehr, Andrew Hsieh, Xiaofang Yang, Bruce E. Koel, Daniel Steingart

38) Requirements for Reversible Extra-Capacity in High Energy Density Materials for Li-Ion Batteries (Energy & Environmental Science) Monday November 28th 2016
Ying Xie, Matthieu Saubanere, Marie-Liesse DOUBLET

39) V5S8-graphite hybrid nanosheets as a high rate-capacity and stable anode material for sodium-ion batteries (Energy & Environmental Science) Monday November 28th 2016
Chenghao Yang, Xing Ou, Xunhui Xiong, Fenghua Zheng, Renzong Hu, Yu Chen, Meilin Liu, Kevin Huang

40) Correction: Large-scale electricity storage utilizing reversible solid oxide cells combined with underground storage of CO2 and CH4 (Energy & Environmental Science) Friday November 25th 2016
S. H. Jensen, C. Graves, M. Mogensen, C. Wendel, R. Braun, G. Hughes, Z. Gao, S. A. Barnett

41) Highly crystalline low-bandgap polymer nanowires towards high-performance thick-film organic solar cells exceeding 10% power conversion efficiency (Energy & Environmental Science) Tuesday November 22nd 2016
Jaewon Lee, Dong Hun Sin, Byungho Moon, Jisoo Shin, Heung Gyu Kim, Min Kim, Kilwon Cho

42) Potential-induced Degradation in Photovoltaic Modules: A Critical Review (Energy & Environmental Science) Monday November 21st 2016
Wei Luo, Yong Sheng Khoo, Peter Hacke, Volker Naumann, Dominik Lausch, Steven P. Harvey, Jai Prakash Singh, Jing Chai, Yan Wang, Armin Aberle, Seeram Ramakrishna

43) High-Efficiency Humidity-Stable Planar Perovskite Solar Cells Based On Atomic Layer Architecture (Energy & Environmental Science) Monday November 21st 2016
Dibyashree Koushik, Wiljan Verhees, Yinghuan Kuang, Sjoerd Veenstra, Dong Zhang, Marcel A. Verheijen, Mariadriana Creatore, Ruud E.I. E. I. Schropp

44) Exploring the potential of a hybrid device combining solar water heating and molecular solar thermal energy storage (Energy & Environmental Science) Friday November 18th 2016
Ambra Dreos, Karl Borjesson, Zhihang Wang, Anna Roffey, Zack Norwood, Duncan Kushnir, Kasper Moth-Poulsen

45) Self-Polymerized Dopamine as an Organic Cathode for Li- and Na-Ion Batteries (Energy & Environmental Science) Friday November 18th 2016
Tianyuan Liu, Ki Chul Kim, Byeongyong Lee, Zhongming Chen, Suguru Noda, Seung Soon Jang, Seung Woo Lee

46) Bridge between materials and devices of thermoelectric power generators (Energy & Environmental Science) Thursday November 17th 2016
Hee Seok Kim, Weishu Liu, Zhifeng Ren

47) An efficient hydrogen evolution catalyst composed of palladium phosphorous sulphide (PdP~0.33S~1.67) and twin nanocrystal Zn0.5Cd0.5S solid solution with both homo- and hetero-junctions (Energy & Environmental Science) Thursday November 17th 2016
Jingang Song, Haitao Zhao, Ranran Sun, Xiyou Li, Dejun Sun

48) Conversion Cathodes for Rechargeable Lithium and Lithium-Ion Batteries (Energy & Environmental Science) Thursday November 17th 2016
Feixiang Wu, Gleb Yushin

49) Photogeneration of Hydrogen from Water by a Robust Dye-Sensitized Photocathode (Energy & Environmental Science) Tuesday November 15th 2016
Bing Shan, Atanu Das, Seth L Marquard, Byron H Farnum, Degao Wang, R. Morris Morris Bullock, Thomas J Meyer

50) H2S-tolerant oxygen-permeable ceramic membrane for hydrogen separation with performance comparable to palladium-based membranes (Energy & Environmental Science) Monday November 14th 2016
Wenping Li, Zhongwei Cao, Lili Cai, Lixiao Zhang, Xuefeng Zhu, Weishen Yang

51) Highly Efficient, Transparent and Stable Semitransparent Colloidal Quantum Dot Solar Cells: A Combined Numerical Modeling and Experimental Approach (Energy & Environmental Science) Monday November 14th 2016
Xiaoliang Zhang, Carl Hagglund, Erik M. J. Johansson

52) Ternary Solar Cells with a Mixed Face-On and Edge-On Enable an Unprecedented Efficiency of 12.1% (Energy & Environmental Science) Friday November 11th 2016
Tanya Kumari, Sang Myeon Lee, So-Huei Kang, Shanshan Chen, Changduk Yang

53) Correction: Two-terminal DSSC/silicon tandem solar cells exceeding 18% efficiency (Energy & Environmental Science) Friday November 11th 2016
Jeong Kwon, Min Ji Im, Chan Ul Kim, Sang Hyuk Won, Sung Bum Kang, Sung Ho Kang, In Taek Choi, Hwan Kyu Kim, In Ho Kim, Jong Hyeok Park, Kyoung Jin Choi

54) A New Approach for Recycling Waste Rubber Products in Li-S Batteries (Energy & Environmental Science) Thursday November 10th 2016
Byeong-Chul Yu, Ji-Won Jung, Kyu-Sung Park, John B Goodenough

55) Super Flexible, High-efficiency Perovskite Solar Cells Employing Graphene Electrodes: Toward Future Foldable Power Sources (Energy & Environmental Science) Thursday November 10th 2016
Jungjin Yoon, Hyangki Sung, Gunhee Lee, Woohyung Cho, Namyoung Ahn, Hyun Suk Jung, Mansoo Choi

56) A Large Area (70 cm2) Monolithic Perovskite Solar Module with High Efficiency and Stability (Energy & Environmental Science) Wednesday November 9th 2016
Anish Priyadarshi, Jia Haur Lew, Paul Murray, Dongchuan Fu, Sneha A. Kulkarni, Guichuan Xing, Tze Chien Sum, Nripan Mathews, Subodh Gautam Mhaisalkar

57) Reduced voltage losses yield 10% and gt;1V fullerene free organic solar cells (Energy & Environmental Science) Wednesday November 9th 2016
Derya Baran, Thomas Kirchartz, Scot Wheeler, Stoichko Dimitrov, Maged Abdelsamie, Jeffrey Gorman, Raja Ashraf, Sarah Holliday, Andrew Wadsworth, Nicola Gasparini, Pascal Kaienburg, He Yan, Aram Amassian, Christoph J Brabec, James Durrant, Iain McCulloch

58) Biomimetic and bioinspired approaches for wiring enzymes to electrode interfaces (Energy & Environmental Science) Tuesday November 8th 2016
Patrick Owen Saboe, Emelia Conte, Megan Elizabeth Farell, Guillermo C Bazan, Manish Kumar

59) Highly-robust solid oxide fuel cell (SOFC): simultaneous greenhouse gas treatment and clean energy generation (Energy & Environmental Science) Friday November 4th 2016
Tao Li, Mohamad Rabuni, Lisa Kleiminger, Bo Wang, Geoffrey H Kelsall, Unalome Wetwatana Hartley, Kang Li

60) Skutterudite with Graphene-modified Grain-boundary Complexion Enhances zT Enabling High-efficiency Thermoelectric Device (Energy & Environmental Science) Friday November 4th 2016
Peng-an Zong, Riley Hanus, Maxwell Dylla, Yunshan Tang, Jingcheng Liao, Qihao Zhang, G. Jeffery Snyder, lidong chen

61) Electronic and nuclear contributions to time-resolved optical and X-ray absorption spectra of hematite and insights into photoelectrochemical performance (Energy & Environmental Science) Wednesday November 2nd 2016
Dugan Hayes, Ryan G. Hadt, Jonathan D Emery, Amy cordones, Alex Martinson, Megan L Shelby, Kelly A Fransted, Peter D Dahlberg, Jiyun Hong, Xiaoyi Zhang, Qingyu Kong, Robert W. Schoenlein, Lin X Chen

62) Two-terminal DSSC/silicon tandem solar cells exceeding 18% efficiency (Energy & Environmental Science) Wednesday November 2nd 2016
Jeong Kwon, Min Ji Im, Chan Ul Kim, Sang Hyuk Won, Sung Bum Kang, Sung Ho Kang, In Taek Choi, Hwan Kyu Kim, In Ho Kim, Jong Hyeok Park, Kyoung Jin Choi

63) Is Cu a Stable Electrode Material in Hybrid Perovskite Solar Cells for a 30-Year Lifetime? (Energy & Environmental Science) Friday October 28th 2016
Jingjing Zhao, Xiaopeng Zheng, Yehao Deng, Tao Li, Yuchuan Shao, Alexei Grouverman, Jeffrey E Shield, Jinsong Huang

64) A dynamic solid oxide fuel cell empowered by the built-in iron-bed solid fuel (Energy & Environmental Science) Wednesday October 26th 2016
Cuijuan Zhang, Chengxiang Ji, Wensheng Wang, Doug Schmidt, Xinfang Jin, John Lemmon, Kevin Huang

65) Oxygen electroreduction catalysed by laccase wired to gold nanoparticle via trinuclear copper cluster (Energy & Environmental Science) Wednesday October 26th 2016
Marius Dagys, Audrius Laurynenas, Dalius Ratautas, Juozas Kulys, Regina Vidziunaite, Martynas Talaikis, Gediminas Niaura, Liucija Marcinkeviciene, Rolandas Meskys, Sergey Shleev

66) Stabilizing High-Voltage LiCoO2 Cathode in Aqueous Electrolyte with Interphase-forming Additive (Energy & Environmental Science) Tuesday October 25th 2016
Fei Wang, Yuxiao Lin, Liumin Suo, Xiulin Fan, Tao Gao, Chongyin Yang, Fudong Han, Yue Qi, Kang Xu, Chunsheng Wang

67) The Hydrogen Dependent CO2 Reductase: the first completely CO-tolerant FeFe-Hase (Energy & Environmental Science) Monday October 24th 2016
Pierre Ceccaldi, Kai Schuchmann, Volker Muller, Sean Elliott

68) High Efficiency Solution-Processed Thin-Film Cu(In,Ga)(Se,S) (Energy & Environmental Science) Tuesday October 18th 2016
Ting Zhang, Yixing Yang, Deang Liu, Shingchi Tse, Weiran Cao, Zongbao Feng, Song Chen, Lei Qian

69) Frustrated Lewis Pair-Mediated Recrystallization of CH3NH3PbI3 for Improved Optoelectronic Quality and High Voltage Planar Perovskite Solar Cells (Energy & Environmental Science) Monday October 17th 2016
Sagar Motilal Jain, Zhen Qui, Leif Haggman, Mohammad Mirmohades, Malin Birgitta Johansson, Tomas Edvinsson, Gerrit Boschloo

70) Highly doped and exposed Cu(I)-N active sites within graphene towards efficient oxygen reduction for zinc-air battery (Energy & Environmental Science) Thursday October 13th 2016
Haihua Wu, Haobo Li, Xinfei Zhao, qingfei Liu, Jing Wang, Jianping Xiao, Songhai Xie, Rui Si, Fan Yang, Shu Miao, Xiaoguang Guo, Guoxiong Wang, Xinhe Bao

71) Investigation of thin/well-tunable liquid/gas diffusion layers exhibiting superior multifunctional performance in low-temperature electrolytic water splitting (Energy & Environmental Science) Tuesday October 11th 2016
Zhenye Kang, Jingke Mo, Gaoqiang Yang, David A. Cullen, Scott Thomas Retterer, Todd J. Toops, Johney Boyd Green Jr, Matthew M Mench, Feng-Yuan Zhang

72) A High-Performance All-Metallocene-Based, Non-Aqueous Redox Flow Battery (Energy & Environmental Science) Friday October 7th 2016
Yu Ding, Yu Zhao, Yutao Li, John B Goodenough, Guihua Yu

73) Toward Understanding Long-Distance Extracellular Electron Transport in an Electroautotrophic Microbial Community (Energy & Environmental Science) Wednesday October 5th 2016
Matthew D Yates, Brian J Eddie, Nicholas J Kotloski, Nikolai Lebedev, Anthony Peter Malanoski, Baochuan Lin, Sarah M Strycharz-Glaven, Leonard Tender

74) High performance aliphatic-heterocyclic benzyl-quaternary ammonium radiation-grafted anion-exchange membranes (Energy & Environmental Science) Monday October 3rd 2016
Julia Ponce-Gonzalez, Daniel K. Whelligan, Lianqin Wang, RACHIDA SOUALHI, Ying Wang, Yanqiu Peng, Hanqing Peng, D C Apperley, Himanshu N Sarode, Tara P Pandey, Ashutosh G Divekar, Sonke Seifert, Andrew Herring, Lin Zhuang, John R. Varcoe

75) Rapid prototyping of electrolyzer flow field plates (Energy & Environmental Science) Monday October 3rd 2016
Jesse R. Hudkins, Danika G. Wheeler, Bruno Pena, Curtis P. Berlinguette

76) Efficient n-type dopants with extremely low doping ratios for high performance inverted perovskite solar cells (Energy & Environmental Science) Thursday September 29th 2016
Zhengyang Bin, Jiangwei Li, Liduo Wang, Lian Duan

77) Exceptional Energy and New Insight with Sodium - Selenium Battery based on Carbon Nanosheet Cathode and Pseudographite Anode (Energy & Environmental Science) Thursday September 29th 2016
Jia Ding, Hui Zhou, Hanlei Zhang, Tyler J Stephenson, Zhi Li, Dimitre Karpuzov, David Mitlin

78) High thermoelectric performance in Te-free (Bi,Sb)2Se3 by structural transition induced band convergence and chemical bond softening (Energy & Environmental Science) Monday September 26th 2016
Shanyu Wang, YongXing Sun, Jiong Yang, Bo Duan, Lihua Wu, Wenqing Zhang, Jihui Yang

79) Nanostructured positive electrode materials for post-lithium ion batteries (Energy & Environmental Science) Monday September 26th 2016
Y.P. Wu, Faxing Wang, Xiongwei Wu, Chunyang Li, Yusong Zhu, Lijun Fu, Xiang Liu

80) A Low Viscosity, Low Boiling Point, Clean Solvent System for the Rapid Crystallisation of Highly Specular Perovskite Films (Energy & Environmental Science) Monday September 26th 2016
Nakita K. Noel, Severin N. Habisreutinger, Bernard Wenger, Matthew T Klug, Maximilian Tobias Horantner, Michael B Johnston, Robin J. Nicholas, David T. Moore, Henry Snaith

81) Methylammonium Lead Iodide Grain Boundaries Exhibit Depth-Dependent Electrical Properties (Energy & Environmental Science) Friday September 23rd 2016
Gordon Alex MacDonald, Mengjin Yang, Samuel Berweger, Jason Killgore, Pavel Kabos, Joseph J. Berry, Kai Zhu, Frank William DelRio

82) Highly water-soluble three-redox state organic dyes as bifunctional analytes (Energy & Environmental Science) Friday September 23rd 2016
Javier Carretero-Gonzalez, Elizabeth Castillo-Martinez, Michel Armand

83) Leveraging valuable synergies by combining alloying and conversion for lithium-ion anodes (Energy & Environmental Science) Wednesday September 21st 2016
Dominic Bresser, Stefano Passerini, Bruno Scrosati

84) Integrated Hybrid Life Cycle Assessment and Supply Chain Environmental Profile Evaluations of Lead-based (Lead Zirconate Titanate) versus Lead-free (Potassium Sodium Niobate) Piezoelectric Ceramics (Energy & Environmental Science) Wednesday September 21st 2016
Taofeeq Ibn-Mohammed, Lenny S.C Koh, Ian M Reaney, Adolf Acquaye, Dawei Wang, Simon Taylor, Andrea Genovese

85) Irreproducibility in hydrogen storage material research (Energy & Environmental Science) Wednesday September 21st 2016
D. P. Broom, M. Hirscher

86) Efficient vacuum deposited p-i-n and n-i-p perovskite solar cells employing doped charge transport layers (Energy & Environmental Science) Tuesday September 20th 2016
Cristina Momblona, Lidon Gil-Escrig, Enrico Bandiello, Michele Sessolo, Eline M. Hutter, Kay Lederer, Jan Blochwitz-Nimoth Blochwitz-Nimoth, Henk J. Bolink

87) High n-caprylate productivities and specificities from dilute ethanol and acetate: chain elongation with microbiomes to upgrade products from syngas fermentation (Energy & Environmental Science) Monday September 19th 2016
Leo Kucek, Catherine M Spirito, Largus T Angenent

88) Ni-based bimetallic heterogeneous catalysts for energy and environmental applications (Energy & Environmental Science) Thursday September 15th 2016
Sudipta De, Jiaguang Zhang, Rafael Luque, Ning Yan

89) Highly efficient and stable planar perovskite solar cells by solution-processed tin oxide (Energy & Environmental Science) Thursday September 15th 2016
Juan-Pablo Correa-Baena, Elham Halvani Anaraki, Ahmad Kermanpur, Ludmilla Steier, Konrad Domanski, Taisuke Matsui, Wolfgang Tress, Michael Saliba, Antonio Abate, Michael Gratzel, Anders Hagfeldt

90) High-Current-Density, Long-Duration Cycling of Soluble Organic Active Species for Non-Aqueous Redox Flow Batteries (Energy & Environmental Science) Thursday September 15th 2016
Jarrod D Milshtein, Aman Preet Kaur, Matthew D Casselman, Jeffrey A Kowalski, Subrahmanyam Modekrutti, Peter Zhang, N. Harsha Attanayake, Corrine F. Elliott, Sean R. Parkin, Chad Risko, Fikile R Brushett, Susan A. Odom

91) The potential for microfluidics in electrochemical energy systems (Energy & Environmental Science) Wednesday September 14th 2016
Miguel A. Modestino, David Fernandez Rivas, Seyyed Mohammad Hosseini Hashemi, Han Gardeniers, Demetri Psaltis

92) The use of n-type macromolecular additive as a simple yet effective tool for improving and stabilizing the performance of organic solar cells (Energy & Environmental Science) Monday September 12th 2016
Kwang Hyun Park, Yujin Ana, Seungon Jung, Hyesung Park, Changduk Yang

93) Design of Li1+2xZn1-xPS4, a new lithium ion conductor (Energy & Environmental Science) Monday September 12th 2016
William D. Richards, Yan Wang, Lincoln J. Miara, Jae Chul Kim, Gerbrand Ceder

94) Gibeon meteorite yields a high-performance water oxidation electrocatalyst (Energy & Environmental Science) Monday September 12th 2016
Florian Le Formal, Nestor Guijarro, wiktor Bouree, Aswin Gopakumar, Mathieu S Prevot, charlotte sornay, loris lombardo, albert daubry, Julie Voit, Arnaud Magrez, Paul Dyson, Kevin Sivula

95) Evaluating topologically diverse metal-organic frameworks for cryo-adsorbed hydrogen storage (Energy & Environmental Science) Friday September 9th 2016
Diego Gomez-Gualdron, Yamil J. Colon, Xu Zhang, Timothy C Wang, Yu-Sheng Chen, J T Hupp, Taner Yildirim, Omar K. Farha, Jian Zhang, Randall Q Snurr

96) Carriers Trapping and Recombination: the Role of Defect Physics in Enhancing the Open Circuit Voltage of Metal Halide Perovskite Solar Cells (Energy & Environmental Science) Friday September 9th 2016
Tomas leijtens@gmail.com, Giles Eperon, Alex barker, Giulia Grancini, Wei Zhang, James Ball, Ajay Ram Srimath Kandada, Henry Snaith, annamaria petrozza

97) Progress, challenges and perspectives in flexible perovskite solar cells (Energy & Environmental Science) Friday September 9th 2016
Francesco Di Giacomo, Azhar Fakharuddin, Rajan Jose, Thomas M. Brown

98) NaFe2PO4(SO4)2: A Potential Cathode for a Na-ion Battery (Energy & Environmental Science) Thursday September 8th 2016
Konda Shiva, Preetam Singh, Weidong Zhou, John B Goodenough

View: prev | next


Mitch Andre Garcia's Chem Feeds 2008-present

Some images have been reproduced by permission of The Royal Society of Chemistry. (RSC' RSS Policy)
Other images have been reproduced with permission of the American Chemical Society. (ACS' RSS Policy)
Few images have been reproduced with pending permission of Wiley-VCH. ()