ChemFeeds Site Navigation:
Journal Selection:
Search:

1) The Facile Realization of RGB Luminescence based on One Yellow Emissive Four-Coordinate Organoboron Material (Chemical Communications) Monday March 30th 2015
Hongyu Zhang, Lu Wang, Kai Wang, houyu Zhang, Chuanjun Jiao, Bo Zou, Kaiqi Ye, Yue Wang

2) A water-stable lanthanide-functionalized MOF as a highly selective and sensitive fluorescent probe for Cd2+ (Chemical Communications) Monday March 30th 2015
Jia-Na Hao, Bing Yan

3) β-Octakis(methylthio)porphycenes: Synthesis, Characterisation and Third Order Nonlinear Optical Studies (Chemical Communications) Monday March 30th 2015
Anup Rana, Sangsu Lee, Dongho Kim, Pradeepta K. Panda

4) Optimization of Gold Nanoparticle Photoluminescence by Alkanethiolation (Chemical Communications) Monday March 30th 2015
Sheng-Feng Lai, Hui Ru Tan, Eng Soon TOK, Yu-Han Chen, Edwin B. L. Ong, Min-Tsang Li, Yi-Yun Chen, Fan-Ching Chien, Peilin Chen, Giorgio Margaritondo, Yeukuang Hwu

5) pH-sensitive gold nanocluster: preparation and analytical applications for urea, urease, and urease inhibitor (Chemical Communications) Monday March 30th 2015
Hao-Hua Deng, Gang-Wei Wu, Zhi-Qiang Zou, Hua-Ping Peng, Ai-Lin Liu, Xinhua Lin, Xing-Hua Xia, Wei Chen

6) Ni(II)/BINOL-Catalyzed Alkenylation of Unactivated C(sp3)-H Bonds (Chemical Communications) Monday March 30th 2015
Yuejin Liu, Zhuo-Zhuo Zhang, Sheng-Yi Yan, Yan-Hua Liu, Bing-Feng Shi

7) Intramolecular crossed-benzoin reaction based KCN fluorescent probe in aqueous and biological environments (Chemical Communications) Monday March 30th 2015
Jae Hong Lee, Joo Hee Jang, Nithya Velusamy, Hyo Sung Jung, Sankarprasad Bhuniya, Jong Seung Kim

8) Synergism of Antioxidant Action of Vitamins E, C and Quercetin Is Related to Formation of Molecular Associations in Biomembranes (Chemical Communications) Monday March 30th 2015
Gabin Fabre, Imene Bayach, Karel Berka, Marketa Paloncyova, Marcelina Starok, Claire Rossi, Jean-Luc Duroux, Michal Otyepka, Patrick Trouillas

9) Mechanism of DNA Assembly as Revealed by Energy Barriers (Chemical Communications) Monday March 30th 2015
Dehai Liang, Lin Niu, Xuyan Yang, Jihan Zhou, Chengde Mao, Haojun Liang

10) Nickel cobalt oxide hollow nanosponges as advanced electrocatalysts for the oxygen evolution reaction (Chemical Communications) Monday March 30th 2015
Chengzhou Zhu, Dan Wen, Susanne Leubner, Martin Oschatz, Wei Liu, Matthias Holzschuh, Frank Simon, Stefan Kaskel, Alexander Eychmueller

11) Core-Shell Nanohollow-γ-Fe2O3@Graphene Hybrid Prepared through the Kirkendall Process as High Performance Anode Materials for Lithium Ion Battery (Chemical Communications) Monday March 30th 2015
Jiangtao Hu, Jiaxin Zheng, Leilei Tian, Yandong Duan, Lingpiao Lin, Suihan Cui, Hao Peng, Tongchao Liu, Hua Guo, Xinwei Wang, Feng Pan

12) Designing Ligand-Enhanced Optical Absorption of Thiolated Gold NanoClusters (Chemical Communications) Monday March 30th 2015
Luca Sementa, Giovanni Barcaro, Amal Dass, Mauro Stener, Alessandro Fortunelli

13) Multi-layered polymeric nanoparticles for pH-responsive and sequenced release of theranostic agents (Chemical Communications) Monday March 30th 2015
Hai Wang, Shuting Zhao, Pranay Agarwal, Jenna Dumbleton, Jianhua Yu, Xiongbin Lu, Xiaoming He

14) High-Quality Phosphorus-doped MoS2 Ultrathin Nanosheets with Amendable ORR Catalytic Activity (Chemical Communications) Monday March 30th 2015
Hao Huang, Xun Feng, Cuicui Du, wenbo song

15) Efficient co-delivery of Pt(IV) prodrug and p53 activator to enhance the anticancer activity of cisplatin (Chemical Communications) Monday March 30th 2015
Rong Ma, Yiping Wang, Li Yan, Lili Ma, Zhigang Wang, Hoi Ching Chan, Sung-Kay Chiu, Xianfeng Chen, Guangyu Zhu

16) Nickel-Catalyzed Directed Sulfenylation of sp2 and sp3 C-H Bonds (Chemical Communications) Monday March 30th 2015
Xiaohan Ye, Jeffrey L Petersen, Xiaodong Shi

17) Acceleration of thiol additive-free native chemical ligation by intramolecular S-S acyl transfer (Chemical Communications) Friday March 27th 2015
Josephine Schmalisch, Oliver Seitz

18) A membraneless air-breathing hydrogen biofuel cell based on direct wiring of thermostable enzymes on carbon nanotube electrodes (Chemical Communications) Friday March 27th 2015
Noemie Lalaoui, Anne de Poulpiquet, Raoudha Haddad, Alan Le Goff, Michael Holzinger, Sebastien Gounel, Michel Mermoux, Pascale Infossi, Nicolas Mano, Elisabeth Lojou, Serge Cosnier

19) "Anion clamp" allows flexible protein to impose coordination geometry on metal ions (Chemical Communications) Friday March 27th 2015
Minji Wang, Tsz Pui Lai, li wang, Hongmin Zhang, Nan Yang, Peter J Sadler, Hongzhe Sun

20) Catalytic Asymmetric Hydrogenation of Quinoline Carbocycles: Unusual Chemoselectivity in the Hydrogenation of Quinolines (Chemical Communications) Friday March 27th 2015
Ryoichi Kuwano, Ryuhei Ikeda, Kazuki Hirasada

21) Dioxygen Activation and Two Consecutive Oxidative Decarboxylations of Phenylpyruvate by Nonheme Iron(II) Complexes: Functional Models of Hydroxymandelate Synthase (HMS) and CloR (Chemical Communications) Friday March 27th 2015
Debobrata Sheet, Shrabanti Bhattacharya, Tapan Kanti Paine

22) Zirconium catalysed intermolecular hydroamination reactions of secondary amines with alkynes (Chemical Communications) Friday March 27th 2015
Qiu Sun, Yaorong Wang, Dan Yuan, Yingming Yao, Qi Shen

23) Quantum Confinement-Tunable Intersystem Crossing and Triplet State Lifetime of Cationic Porphyrin-CdTe Quantum Dot Nano-assemblies (Chemical Communications) Friday March 27th 2015
Omar F. Mohammed, Ghada Ahmed, shawkat Aly, Anwar Usman, Mohammed Eita, Vasily Melnikov

24) Janus gas: Reversible redox transition of Sarin enables its selective detection by an ethanol modified nanoporous SnO2 chemiresistor (Chemical Communications) Friday March 27th 2015
Zhengfei Dai, Guotao Duan, Zhenxing Cheng, Lei Xu, Tie Li, Guangqiang Liu, Hongwen Zhang, Yue Li, Weiping Cai

25) Ground to conduct: mechanochemical synthesis of a metal-organic framework with high proton conductivity (Chemical Communications) Friday March 27th 2015
Dariusz Matoga, Marcin Oszajca, Marcin Molenda

26) Ammonia detection by using flexible Lewis acidic sites in luminescent porous frameworks constructed from bipyridinium derivative (Chemical Communications) Friday March 27th 2015
Cheng Chen, Li-Xuan Cai, Bin Tan, Ya-Jun Zhang, Xiao-Dong Yang, Jie Zhang

27) Semiconductor-enhanced Raman scattering for highly robust SERS sensing: the case of phosphates analysis (Chemical Communications) Friday March 27th 2015
Wei Ji, Wei Song, Ichiro Tanabe, Yue Wang, Bing Zhao, Yukihiro Ozaki

28) A Facile Route to Carbon Cladded TiO2 Nanotubes: Used here to create 3D Highly Defined and Efficient RuO2 Structures for Supercapacitors (Chemical Communications) Friday March 27th 2015
Zhida Gao, Xu Zhu, Ya-Hang Li, Xuemei Zhou, Yan-Yan Song, Patrik Schmuki

29) Site-selective Recognition of Peptide Phosphorylation by a Terbium(III) Complex in Aqueous Solution (Chemical Communications) Friday March 27th 2015
Xiaohui Wang, Tao Yang, Jian Luo, Liu Yang, cheng yao

30) Facile and efficient synthesis of polystyrene/gold-platinum composite particles and their application for aerobic oxidation of alcohols in water (Chemical Communications) Friday March 27th 2015
Yunxing Li, Yan Gao, Cheng Yang

31) Regioselectivity in the Au-Catalyzed Hydration and Hydroalkoxylation of Alkynes (Chemical Communications) Friday March 27th 2015
Justin A. Goodwin, Aaron Aponick

32) A polyhedral oligomeric silsesquioxane functionalized copper trimesate (Chemical Communications) Friday March 27th 2015
E. S. Sanil, Kyung-Ho Cho, Do-Young Hong, Ji Sun Lee, Su-Kyung Lee, Sam Gon Ryu, Hae Wan Lee, Jong-San Chang, Young Kyu Hwang

33) Highly efficient and stable photocatalytic reduction of CO2 to CH4 over Ru loaded NaTaO3 (Chemical Communications) Friday March 27th 2015
Mu LI, Peng Li, Kun Chang, Tao Wang, Lequan Liu, Qing Kang, Shuxin Ouyang, Jinhua Ye

34) Rhodium-Catalysed Synthesis of Multi-Substituted Silylindenes from Aryl Alkynes and Hydrosilanes via C-H Bond Activation (Chemical Communications) Friday March 27th 2015
Shunsuke Sueki, Yoichiro Kuninobu

35) Rh(III)- or Ir(III)-Catalyzed Ynone Synthesis from Aldehydes via Chelation-Assisted C-H Bond Activation (Chemical Communications) Friday March 27th 2015
Wen Ai, Yunxiang Wu, Huanyu Tang, Xue-Yan Yang, Ya-Xi Yang, Yuan-Chao Li, Bing Zhou

36) Prussian Blue without Coordinated Water as Superior Cathode for Sodium-Ion Batteries (Chemical Communications) Friday March 27th 2015
Dezhi Yang, Jing Xu, Xiaozhen Liao, Hong Wang, Yu-Shi He, Zi-Feng Ma

37) Heterometallic Strategy to Achieve Large Magnetocaloric Effect in Polymeric 3d Complexes (Chemical Communications) Friday March 27th 2015
Jiong-Peng Zhao, Song-De Han, Xue Jiang, Sui-Jun Liu, Ran Zhao, Ze Chang, Xian-He Bu

38) Magnetic controlling migration of DNA and proteins using one-step modified gold nanoparticles (Chemical Communications) Thursday March 26th 2015
Jingcheng Hao, Lu Xu, Lei Feng, Shui Dong

39) The facile synthesis of single crystalline palladium arrow-headed tripods and their application in formic acid electro-oxidation (Chemical Communications) Thursday March 26th 2015
Na Su, Xueying Chen, Yuanhang Ren, Bin Yue, Han Wang, Wenbin Cai, Heyong He

40) Hybrid Adsorbent/Visible Light Photocatalyst for the Abatement of Microcystin-LR in Water (Chemical Communications) Thursday March 26th 2015
Maciej Dlugosz, Anna Kwiecien, Pawel Zmudzki, Beata Bober, Jan Krzek, Jan Bialczyk, M Nowakowska, Krzysztof Szczubialka

41) Bioelectronic System for Insulin Release Triggered by Ketone Body Mimicking Diabetic Ketoacidosis in Vitro (Chemical Communications) Thursday March 26th 2015
Maria Gamella, Nataliia V. Guz, Jose M Pingarron, Roshanak Aslebagh, Costel C Darie, Evgeny Katz

42) Sequential one-pot multienzyme (OPME) synthesis of lacto-N-neotetraose and its sialyl and fucosyl derivatives (Chemical Communications) Thursday March 26th 2015
Congcong Chen, Yan Zhang, Mengyang Xue, Xianwei Liu, Yanhong Li, Xi Chen, Peng George Wang, fengshan wang, HONGZHI CAO

43) Stereocontrolled Synthesis of Vicinally Functionalized Piperidines by Nucleophilic β-Addition of Alkyllithiums to α-Aryl Substituted Piperidine Enecarbamates (Chemical Communications) Thursday March 26th 2015
Richmond Sarpong, Timothy Kum Beng, Hironori Takeuchi, Manuel Weber

44) 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic acid/O-phenylenediamine Nanomaterials as Novel Redox Probe for Electrochemical Aptasensor System Based on Fe3O4 Magnetic Bead as Nonenzymatic Catalyst (Chemical Communications) Thursday March 26th 2015
Yuan yuan Chang, Shunbi Xie, Yaqin Chai, Yali Yuan, Ruo Yuan

45) Covalent incorporation of the surfactant into high internal phase emulsion templated polymeric foams (Chemical Communications) Thursday March 26th 2015
Sebastijan Kovacic, Florian Preishuber-Pflugl, David Pahovnik, Ema Zagar, Christian Slugovc

46) Investigating dendrites and side reactions in sodium oxygen batteries for improved cycle lives (Chemical Communications) Thursday March 26th 2015
Xuanxuan Bi, Xiaodi Ren, Zhongjie Huang, Mingzhe Yu, Eric Kreidler, Yiying Wu

47) First Evidence of a Light-Induced Spin Transition in Molybdenum(IV) (Chemical Communications) Wednesday March 25th 2015
Valerie Marvaud, Nathalie Bridonneau, Jerome Long, Jean-Louis Cantin, Hans-Jurgen von Bardeleben, Sebastien Pillet, El-Eulmi Bendeif, Daniel Aravena, Eliseo Ruiz

48) 'beta,gamma-bis-substituted PNA with configurational and conformational switch: Preferred binding to cDNA/RNA and cell-uptake studies (Chemical Communications) Wednesday March 25th 2015
Vaijayanti Kumar, Tanaya Bose, Anjan Banerjee, Smita Nahar, Souvik Maiti

49) DNA Polymerase-catalyzed incorporation of Nucleotides modified with a G-quadruplex-Derived DNAzyme (Chemical Communications) Wednesday March 25th 2015
Daniela Verga, Moritz Welter, Anna-Lena Steck, Andreas Marx

50) Plasma-engineering MoS2 Thin-film as Efficient Electrocatalysts for Hydrogen Evolution Reaction (Chemical Communications) Wednesday March 25th 2015
Shuangyin Wang, Li Tao, xidong duan, chen wang, Xiangfeng Duan

51) On the importance of ferromagnetic exchange between transition metals in field-free SMMs: example of ring-shaped hetero-trimetallic [(LnNi2){W(CN)8}]2 compounds (Chemical Communications) Wednesday March 25th 2015
Sebastien Dhers, Jean-pierre Costes, Philippe Guionneau, Carley Paulsen, Laure Vendier, Jean-Pascal Sutter

52) Spontaneous assembly of silylethane-thiol derivatives on Au(111) : a chemically robust thiol protecting group as precursor for the direct formation of aromatic gold thiolate monolayers (Chemical Communications) Wednesday March 25th 2015
Claude Niebel, Francois Calard, Thibaut Jarrosson, Jean-Pierre Lere-Porte, Tony Breton, Francoise Serein-Spirau

53) Towards engineering of self-assembled nanostructures using non-ionic dendritic amphiphiles (Chemical Communications) Wednesday March 25th 2015
Rainer Haag, Christoph Boettcher, Hans von Berlepsch, Bala N. S. Thota

54) (E)-Specific Direct Julia-Olefination of Aryl Alcohols without Extra Reducing Agents Promoted by Bases (Chemical Communications) Wednesday March 25th 2015
Yan-Biao Kang, Chuan-Zhi Yao, Qiang-Qiang Li, Mei-Mei Wang, Xiao-Shan Ning

55) Fluorescence-detected magnetic field effects on radical pair reactions from femtolitre volumes (Chemical Communications) Wednesday March 25th 2015
Charlotte A Dodson, Christopher J Wedge, Masaaki Murakami, Kiminori Maeda, Mark I. Wallace, P J Hore

56) 4-Phosphopyrazol-2-yl alanine: A non-hydrolysable analogue of phosphohistidine (Chemical Communications) Wednesday March 25th 2015
R F W Jackson, Richmond Muimo, Matthew Lilley, Bezaleel Mambwe, Mark J Thompson

57) Perovskite solar cells prepared by flash evaporation (Chemical Communications) Wednesday March 25th 2015
Giulia Longo, Lidon Gil-Escrig, Maarten J. Degen, Michele Sessolo, Henk J. Bolink

58) Revisiting the assembly of amino ester-based benzene-1,3,5-tricarboxamides: chiral rods in solution (Chemical Communications) Wednesday March 25th 2015
Alaric Desmarchelier, matthieu raynal, Patrick Brocorens, Nicolas Vanthuyne, Laurent Bouteiller

59) Palladium catalyzed selective mono-arylation of o-carboranes via B-H activation (Chemical Communications) Wednesday March 25th 2015
Ke Cao, Yawen Huang, junxiao yang, Ji Wu

60) Mitochondrion Targeting Fluorescent Probe for Imaging of Intracellular Superoxide Radical (Chemical Communications) Wednesday March 25th 2015
Wenwan Zhong, Fang Si, Yang Liu, Kelu Yan

61) Ultrasensitive impedimetric glycan biosensor with controlled glycan density for detection of lectins and influenza hemagglutinins (Chemical Communications) Wednesday March 25th 2015
Andras Hushegyi, Tomas Bertok, Pavel Damborsky, Jaroslav Katrlik, Jan Tkac

62) Polypyrrole Encapsulation on Flower-like Porous NiO for Advanced High-performance Supercapacitors (Chemical Communications) Tuesday March 24th 2015
WenJing Ji, Jun Yi Ji, Xinghong Cui, Jianjun Chen, Daijun Liu, Hua Deng, Qiang Fu

63) Piezochromic Luminescent Behaviors of Two New Benzothiazole-enamido Boron Difluoride Complexes: Intra- and Inter-molecular Effects Induced by Hydrostatic Compression (Chemical Communications) Tuesday March 24th 2015
Zhipeng Liu, Xiaoqing Wang, Qingsong Liu, Hui Yan, Mingguang Yao, Qingfu Zhang, Shuwen Gong, Weijiang He

64) An Artificial Receptor Synthesized by Surface-confined Imprinting for the Recognition of Acetylation on Histone H4 K16 (Chemical Communications) Tuesday March 24th 2015
Fangfang Yang, Shen Lin, Xiangchao Dong

65) A new protocol for nickel-catalysed regio- and stereoselective hydrocyanation of allene and its derivatives (Chemical Communications) Tuesday March 24th 2015
Shigeru Arai, Hiroto Hori, Yuka Amako, Atsushi Nishida

66) Dibromoindium(III) Cation as π-Lewis Acid: Characterization of [IPr[round bullet, filled]InBr2][SbF6] and Catalytic Activity Towards Alkynes and Alkenes (Chemical Communications) Tuesday March 24th 2015
Vincent Gandon, Bastien Michelet, Christophe Bour, Regis Guillot, Jean-Remy Colard-Itte, Guillaume Thiery

67) Efficient oxygen reduction catalysts formed of cobalt phosphide nanoparticles decorated heteroatoms-doped mesoporous carbon nanotubes (Chemical Communications) Tuesday March 24th 2015
Kuiyong Chen, Xiaobin Huang, Chaoying Wan, hong liu

68) Evidence for hydrophobic catalysis of DNA strand exchange (Chemical Communications) Tuesday March 24th 2015
Bobo Feng, Fredrik Westerlund, Bengt Norden

69) A Ratiometric Biosensor for Metallothionein Based on Dual Heterogeneous Electrochemiluminescent Responses from TiO2 Mesocrystals formed interface (Chemical Communications) Tuesday March 24th 2015
Hong Dai, Zhensheng Hong, guifang Xu, Shupei Zhang, yanyu lin

70) Patterning of Polymer Brushes Made Easy Using Titanium Dioxide: Direct and Remote Photocatalytic Lithography (Chemical Communications) Tuesday March 24th 2015
Guido Panzarasa, Guido Soliveri, Katia Sparnacci, Silvia Ardizzone

71) Bio-inspired Multinuclear Copper Complexes Covalently Immobilized on Reduced Graphene Oxide as Efficient Electrocatalysts for the Oxygen Reduction Reaction (Chemical Communications) Tuesday March 24th 2015
Yue-Ting Xi, Ping-Jie Wei, Ru-Chun Wang, Jin-Gang Liu

72) A Ruthenium Complex as a Single-Component Redox Shuttle for Electrochemical Photovoltaics (Chemical Communications) Tuesday March 24th 2015
Jeung Yoon Kim, Won Seok Yun, Ho-Jin Son, Jae Dong Lee, Nak Cheon Jeong

73) Bio-Inspired CO2 Conversion by Iron Sulfide Catalysts under Sustainable Conditions (Chemical Communications) Tuesday March 24th 2015
Alberto Roldan, Nathan Hollingsworth, Anna Roffrey, Husn ubayda Islam, Josephine Goodall, C Richard A Catlow, Jawwad A Darr, Wim Bras, Gopinathan Sankar, Katherine B Holt, G Hogarth, Nora Henriette de Leeuw

74) The Long-Sought Seventeen-Electron Radical [(Arene)Cr(CO)3]+: Isolation, Crystal Structure and Substitution Reaction (Chemical Communications) Tuesday March 24th 2015
Xinping Wang, Wenqing Wang, Xingyong Wang, Zaichao Zhang, Ningning Yuan

75) The B32 cluster has the most stable bowled structure with a remarkable heptagonal hole (Chemical Communications) Tuesday March 24th 2015
Truong Ba Tai, M T Nguyen

76) A FRET-ICT dual-quenching fluorescent probe with large off-on response for H2S: synthesis, spectra and bioimaging (Chemical Communications) Tuesday March 24th 2015
Changyu Zhang, Lv Wei, Chao Wei, Jie Zhang, Runyu Wang, Zhen Xi, Long Yi

77) The flavan-isoflavan rearrangement: bioinspired synthetic access to isoflavonoids via 1,2-shift-alkylation sequence (Chemical Communications) Tuesday March 24th 2015
Kayo Nakamura, Ken Ohmori, Keisuke Suzuki

78) A Cu-free clickable fluorescent probe for intracellular targeting of small biomolecules (Chemical Communications) Tuesday March 24th 2015
Kento Yamagishi, Kazuaki Sawaki, Atsushi Murata, Shinji Takeoka

79) Peroxide promoted tunable decarboxylative alkylation of cinnamic acids to form alkenes or ketones under metal-free conditions (Chemical Communications) Tuesday March 24th 2015
Jing Ji, Ping Liu, Peipei Sun

80) Development of Fluorescent Probes Specific for Parallel-Stranded G-Quadruplexes by Library Approach (Chemical Communications) Tuesday March 24th 2015
Liyun Zhang, Jun Cheng Er, Xin Li, Jun Jie Heng, Animesh Samanta, Young-Tae Chang, Chi-Lik Ken Lee

81) Twist grain boundary (TGB) states of chiral liquid crystalline bent-core mesogens (Chemical Communications) Tuesday March 24th 2015
Hale Ocak, Belk[i without dot]z Bilgin-Eran, Dilek Guzeller, Marko Prehm, Carsten Tschierske

82) In-Situ encapsulation of Pd inside the MCM-41 channel (Chemical Communications) Tuesday March 24th 2015
Xi-jie Lin, Ai-Zhi Zhong, YongBin Sun, xing Zhang, Weiguo Song, Rongwen Lu, An-Min Cao, Li-jun Wan

83) A Formal anti-Markovnikov Hydroamination of Allylic Alcohols via Tandem Oxidation/1,4-Conjugate Addition/1,2-Reduction with Ru Catalyst (Chemical Communications) Tuesday March 24th 2015
Yohei OE, Tetsuo Ohta, Yushi NAKAMURA

84) Palladium-Catalyzed Picolinamide-Directed Coupling of C(sp2)-H and C(sp2)-H: a Straightforward Approach to Quinolinone and Pyridone Scaffolds (Chemical Communications) Tuesday March 24th 2015
Dengyou Zhang, Feng Gao, Yong Nian, Yu Zhou, hualiang Jiang, Hong Liu

85) Red Emissive AIE Luminogens with High Hole-Transporting Properties for Efficient Non-doped OLEDs (Chemical Communications) Monday March 23rd 2015
Wei Qin, Jacky Wing Yip Lam, Zhiyong Yang, Shuming Chen, Guodong Liang, Weijun Zhao, Hoi Sing Kwok, Ben Zhong Tang

86) Oxidative N-Heterocyclic Carbene Catalyzed Diastereoselective Annulation of Simple Aldehyde and 5-Alkenyl Thiazolone: Facile Asymmetric Synthesis of Chiral Thiazolo Pyrones (Chemical Communications) Monday March 23rd 2015
Li Lin, Yuhong Yang, Mei Wang, Luhao Lai, Yarong Guo, Rui Wang

87) Polycrystalline SiO2 Colloidal Crystal Film with Ultra-Narrow Reflections (Chemical Communications) Monday March 23rd 2015
Qianqian Fu, Ang Chen, Lei Shi, Jianping Ge

88) A rhodium(I)-catalysed formal intramolecular C-C/C-H bond metathesis (Chemical Communications) Monday March 23rd 2015
Takanori Matsuda, Itaru Yuihara

89) A plasmonic aptasensor for ultrasensitive detection of thrombin via arrested rolling circle amplification (Chemical Communications) Monday March 23rd 2015
Sai Wang, Sai Bi, Zonghua Wang, Jianfei Xia, Feifei Zhang, Min Yang, Rijun Gui, Yanhui Li, Yanzhi Xia

90) A Triazole-bearing picket fence type nickel porphyrin as a cyanide selective allosteric host (Chemical Communications) Monday March 23rd 2015
Kyeong-Im Hong, Hongsik Yoon, Woo-Dong Jang

91) A photoluminescent layer for improving performance of dye-sensitized solar cell (Chemical Communications) Monday March 23rd 2015
Tzu-Hui Wang, Tzu-Wei Huang, Yu-Chen Tsai, Ya-Wen Chang, Chien-Shiun Liao

92) Fe/N co-doped graphitic carbon bulb for high-performance oxygen reduction reaction (Chemical Communications) Monday March 23rd 2015
Ruifeng Zhou, Shizhang Qiao

93) Persistent luminescent sub-10-nm Cr doped ZnGa2O4 nanoparticles by a bi-phasic synthesis route (Chemical Communications) Monday March 23rd 2015
Bhupendra B. Srivastava, Anxiu Kuang, Yuanbing Mao

94) Thermally-activated recombination in one component of (CH3NH3)PbI3 / TiO2 observed by photocurrent spectroscopy (Chemical Communications) Monday March 23rd 2015
Patrick Cottingham, David Wallace, Ke Hu, Gerald John Meyer, Tyrel M McQueen

95) A Novel Structural Fenton-Like Nanocatalyst with Highly Improved Catalytic Performance for Generalized Preparation of Iron Oxides@Organic Dye Polymer Core-Shell Nanospheres (Chemical Communications) Monday March 23rd 2015
Guanghui Zhao, Xiaomen Peng, Hongping Li, jianzhi wang, lincheng zhou, tianqi zhao, zhihao huang, haifei jiang

96) Magnetocaloric Effect and Thermal Conductivity of Gd(OH)3 and Gd2O(OH)4(H2O)2 (Chemical Communications) Monday March 23rd 2015
yan yang, Qian Chong Zhang, Yinyin Pan, La-Sheng Long, Lansun Zheng

97) Correction: ATP dephosphorylation can be either enhanced or inhibited by pH-controlled interaction with a dendrimer molecule (Chemical Communications) Monday March 23rd 2015
Carla Bazzicalupi, Antonio Bianchi, Claudia Giorgi, Matteo Savastano, Francisco Morales-Lara

98) Correction: Tackling poison and leach: catalysis by dangling thiol-palladium functions within a porous metal-organic solid (Chemical Communications) Monday March 23rd 2015
Bo Gui, Ka-Kit Yee, Yan-Lung Wong, Shek-Man Yiu, Matthias Zeller, Cheng Wang, Zhengtao Xu

View: prev | next

#RealTimeChem:

Announcements:

Chem News Feed:

Polar bears turn to seabirds for sustenance

Herbal Disclosure

A faster way to watch blood flow in the brain

Why is Mercury so dark?

Poverty may affect the growth of children’s brains

Transferring Compounds From Pharma to Academia

People Only Fake Things That Are Valuable

Interesting ideas from the ACS Council at the Denver National Meeting: no elevator clauses, National Meetings "a la carte"

Methane in drinking water unrelated to fracking, study suggests

Sanofi Off-Loads R&D Activities In France To Evotec


The Art of Chemistry (2)

Chemistry: a very short introduction

Rate that journal

Time spent assessing research impact was worthwhile

Plant molecule could create ‘greener’ roads


Mitch Andre Garcia's Chem Feeds 2008-present

Some images have been reproduced by permission of The Royal Society of Chemistry. (RSC' RSS Policy)
Other images have been reproduced with permission of the American Chemical Society. (ACS' RSS Policy)
Few images have been reproduced with pending permission of Wiley-VCH. ()