ChemFeeds Site Navigation:
Journal Selection:
Search:

1) The Clash of Mechanical and Electrical Size (Advanced Materials) Tuesday August 19th 2014
Antonio Rinaldi, Rodolfo Araneo, Salvatore Celozzi, Marialilia Pea, Andrea Notargiacomo

2) Highly Oriented Polymer Semiconductor Films Compressed at the Surface of Ionic Liquids for High (Advanced Materials) Tuesday August 19th 2014
Junshi Soeda, Hiroyuki Matsui, Toshihiro Okamoto, Itaru Osaka, Kazuo Takimiya, Jun Takeya

3) Stoichiometrically Controlled Revocable Self (Chemistry A European Journal) Tuesday August 19th 2014
Sreenivasulu Bandi, Amlan K. Pal, Garry S. Hanan, Dillip Kumar Chand

4) Converting Molecular Monolayers into Functional Membranes (Angewandte Chemie International Edition) Tuesday August 19th 2014
Dario Anselmetti, Armin G

5) Harvesting Solar Light with Crystalline Carbon Nitrides for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution (Angewandte Chemie International Edition) Tuesday August 19th 2014
Manas K. Bhunia, Kazuo Yamauchi, Kazuhiro Takanabe

6) Palladium (Angewandte Chemie International Edition) Tuesday August 19th 2014
Colm Browne, Tanya K. Ronson, Jonathan R. Nitschke

7) Revealing the Distribution of the Atoms within Individual Bimetallic Catalyst Nanoparticles (Angewandte Chemie International Edition) Tuesday August 19th 2014
Peter Felfer, Paul Benndorf, Anthony Masters, Thomas Maschmeyer, Julie M. Cairney

8) Macromol. Chem. Phys. 16/2014 (Macromolecular Chemistry and Physics) Tuesday August 19th 2014
Stephen M. Kuebler, Ananthakrishnan Narayanan, Dale E. Karas, Kaley M. Wilburn

9) Macromol. Rapid Commun. 16/2014 (Macromolecular Rapid Communications) Tuesday August 19th 2014
Shengwen Zou, Yang Hu, Chaoyang Wang

10) Macromol. Rapid Commun. 16/2014 (Macromolecular Rapid Communications) Tuesday August 19th 2014
Marc Kostag, Tim Liebert, Thomas Heinze

11) Macromol. Rapid Commun. 16/2014 (Macromolecular Rapid Communications) Tuesday August 19th 2014
Jiayi Zhan, Mingming Zhang, Mi Zhou, Bin Liu, Dong Chen, Yuanyuan Liu, Qianqian Chen, Huayu Qiu, Shouchun Yin

12) Low Carrier Density Epitaxial Graphene Devices On SiC (Small) Monday August 18th 2014
Yanfei Yang, Lung

13) AgONO (Chemistry A European Journal) Monday August 18th 2014
Saravanan Gowrisankar, Jayasree Seayad

14) Enzymatic Degradation of (Ligno)cellulose (Angewandte Chemie International Edition) Monday August 18th 2014
Uwe Bornscheuer, Klaus Buchholz, J

15) Printed Electronics: Room (Advanced Functional Materials) Friday August 15th 2014
Takeo Minari, Yuki Kanehara, Chuan Liu, Kenji Sakamoto, Takeshi Yasuda, Asuka Yaguchi, Shigemi Tsukada, Kei Kashizaki, Masayuki Kanehara

16) Ionene Hydrogels: Synergistic Computational (Advanced Functional Materials) Friday August 15th 2014
J

17) Cellular Solids: Three (Advanced Functional Materials) Friday August 15th 2014
Eric B. Duoss, Todd H. Weisgraber, Keith Hearon, Cheng Zhu, Ward Small, Thomas R. Metz, John J. Vericella, Holly D. Barth, Joshua D. Kuntz, Robert S. Maxwell, Christopher M. Spadaccini, Thomas S. Wilson

18) Graphene: Oxygen (Advanced Functional Materials) Friday August 15th 2014
Petr

19) Graphene Oxide: Ultrafast Fabrication of Covalently Cross (Advanced Functional Materials) Friday August 15th 2014
Wubo Wan, Lingli Li, Zongbin Zhao, Han Hu, Xiaojuan Hao, David A. Winkler, Lingcong Xi, Timothy C. Hughes, Jieshan Qiu

20) A Smart (Advanced Materials) Friday August 15th 2014
Peng Shi, Zhen Liu, Kai Dong, Enguo Ju, Jinsong Ren, Yingda Du, Zhengqiang Li, Xiaogang Qu

21) Carbazole (Advanced Materials) Friday August 15th 2014
Bo Xu, Esmaeil Sheibani, Peng Liu, Jinbao Zhang, Haining Tian, Nick Vlachopoulos, Gerrit Boschloo, Lars Kloo, Anders Hagfeldt, Licheng Sun

22) Asymmetric Michael Addition/Intramolecular Cyclization Catalyzed by Bifunctional Tertiary Amine (Chemistry - An Asian Journal) Friday August 15th 2014
Yu Gao, Da

23) Activator (Chemistry - An Asian Journal) Friday August 15th 2014
Yutaro Yamamoto, Hiroshi Matsubara, Kei Murakami, Hideki Yorimitsu, Atsuhiro Osuka

24) One (Chemistry - An Asian Journal) Friday August 15th 2014
Samaresh Chandra Sau, Sudipta Raha Roy, Swadhin K. Mandal

25) Pushing Flow Chemistry to New Limits: Development of a Flow Process towards Spirangien (ChemCatChem) Thursday August 14th 2014
Gerrit J

26) Fluxionally Chiral DMAP Catalysts: Kinetic Resolution of Axially Chiral Biaryl Compounds (Angewandte Chemie International Edition) Thursday August 14th 2014
Gaoyuan Ma, Jun Deng, Mukund P. Sibi

27) Alfred Stock Memorial Prize for Wolfgang Kaim/Nernst (Angewandte Chemie International Edition) Thursday August 14th 2014
2014-08-14T15:20:18.496242-05:00

28) Photothermal Conversion of CO2 into CH4 with H2 over Group VIII Nanocatalysts: An Alternative Approach for Solar Fuel Production (Angewandte Chemie International Edition) Thursday August 14th 2014
Xianguang Meng, Tao Wang, Lequan Liu, Shuxin Ouyang, Peng Li, Huilin Hu, Tetsuya Kako, Hideo Iwai, Akihiro Tanaka, Jinhua Ye

29) Photocatalytic Water Oxidation by a Mixed (Angewandte Chemie International Edition) Thursday August 14th 2014
Rami Al

30) Radical and Cationic Polymerization through Reversible Activation of Dormant Species with Dual Activity (Angewandte Chemie International Edition) Thursday August 14th 2014
Hiroshi Aoshima, Mineto Uchiyama, Kotaro Satoh, Masami Kamigaito

31) Electrical Network of Single (Angewandte Chemie International Edition) Thursday August 14th 2014
Ryo Tsunashima, Yoshifumi Iwamoto, Yusuke Baba, Chisato Kato, Katsuya Ichihashi, Sadafumi Nishihara, Katsuya Inoue, Katsuya Ishiguro, Yu

32) Revealing the Distribution of the Atoms within Individual Bimetallic Catalyst Nanoparticles (Angewandte Chemie International Edition) Thursday August 14th 2014
Peter Felfer, Paul Benndorf, Anthony Masters, Thomas Maschmeyer, Julie M. Cairney

33) Visualizing an Ultra (Angewandte Chemie International Edition) Thursday August 14th 2014
Qiong Xing, Peng Huang, Ju Yang, Jian

34) Conjugate Umpolung of (Angewandte Chemie International Edition) Thursday August 14th 2014
Jun

35) Asymmetric Gold (Angewandte Chemie International Edition) Thursday August 14th 2014
Sachin Handa, Daniel J. Lippincott, Donald H. Aue, Bruce H. Lipshutz

36) Boosting the Power Conversion Efficiency of Perovskite Solar Cells Using Self (Advanced Materials) Thursday August 14th 2014
Kyung

37) Binary (Advanced Materials) Thursday August 14th 2014
Fan Zuo, Spencer T. Williams, Po

38) Blue SHG Enhancement by Silver Nanocubes Photochemically Prepared on a RbTiOPO4 Ferroelectric Crystal (Advanced Materials) Thursday August 14th 2014
Laura S

39) MOF (Advanced Materials) Thursday August 14th 2014
Feng Zou, Xianluo Hu, Zhen Li, Long Qie, Chenchen Hu, Rui Zeng, Yan Jiang, Yunhui Huang

40) Electrochemical Synthesis on Nanoparticle Chains to Couple Semiconducting Rods: Coulomb Blockade Modulation Using Photoexcitation (Advanced Materials) Thursday August 14th 2014
Long Pu, Abdullah Saud Abbas, Vivek Maheshwari

41) Self (Advanced Materials) Thursday August 14th 2014
Zhibin Yang, Jue Deng, Hao Sun, Jing Ren, Shaowu Pan, Huisheng Peng

42) Polypyrrole (Advanced Materials) Thursday August 14th 2014
Yuying Meng, Xiaoxin Zou, Xiaoxi Huang, Anandarup Goswami, Zhongwu Liu, Tewodros Asefa

43) On the Photo (Advanced Materials) Thursday August 14th 2014
Franz Fuchs, Mathieu Linares, Christiaan de Vet, Philippe Lecl

44) Dye (Advanced Materials) Thursday August 14th 2014
Peng Huang, Pengfei Rong, Albert Jin, Xuefeng Yan, Molly Gu Zhang, Jing Lin, Hao Hu, Zhe Wang, Xuyi Yue, Wanwan Li, Gang Niu, Wenbin Zeng, Wei Wang, Kechao Zhou, Xiaoyuan Chen

45) Special Issue: Materials Science and Engineering Research in Hong Kong (Adv. Mater. 31/2014) (Advanced Materials) Thursday August 14th 2014
2014-08-14T07:33:43.914662-05:00

46) Charge (Advanced Materials) Thursday August 14th 2014
Tsz

47) Solar Cells: Surface Engineering of ZnO Nanostructures for Semiconductor (Advanced Materials) Thursday August 14th 2014
Jun Xu, Zhenhua Chen, Juan Antonio Zapien, Chun

48) Nanotechnology: Advanced Materials and Nanotechnology for Drug Delivery (Adv. Mater. 31/2014) (Advanced Materials) Thursday August 14th 2014
Li Yan, Yang Yang, Wenjun Zhang, Xianfeng Chen

49) Nanostructures: High (Advanced Materials) Thursday August 14th 2014
Hongning Kou, Jian Lu, Ying Li

50) A 4 (Advanced Materials) Wednesday August 13th 2014
Zhenchao Wen, Hiroaki Sukegawa, Takao Furubayashi, Jungwoo Koo, Koichiro Inomata, Seiji Mitani, Jason Paul Hadorn, Tadakatsu Ohkubo, Kazuhiro Hono

51) Assembling Ellipsoidal Particles at Fluid Interfaces using Switchable Dipolar Capillary Interactions (Advanced Materials) Wednesday August 13th 2014
Gary B. Davies, Timm Kr

52) Total Syntheses of Lycoposerramine (Chemistry - An Asian Journal) Wednesday August 13th 2014
Lan

53) Facet (Small) Wednesday August 13th 2014
Shih

54) Floating Gate Memory (Small) Wednesday August 13th 2014
Jingli Wang, Xuming Zou, Xiangheng Xiao, Lei Xu, Chunlan Wang, Changzhong Jiang, Johnny C. Ho, Ti Wang, Jinchai Li, Lei Liao

55) An Efficient CeO2/CoSe2 Nanobelt Composite for Electrochemical Water Oxidation (Small) Wednesday August 13th 2014
Ya

56) Inside Cover: Redox and Anion Exchange Chemistry of a Stibine (Angewandte Chemie International Edition) Wednesday August 13th 2014
James S. Jones, Casey R. Wade, Fran

57) Inside Back Cover: Reversible Photochemical and Thermal Isomerization of Azaboratabisnorcaradiene to Azaborabenzotropilidene (Angew. Chem. Int. Ed. 34/2014) (Angewandte Chemie International Edition) Wednesday August 13th 2014
Ying

58) Frontispiece: Picket (Angewandte Chemie International Edition) Wednesday August 13th 2014
Chengjun Pan, Kazunori Sugiyasu, Junko Aimi, Akira Sato, Masayuki Takeuchi

59) Spotlights on our sister journals: Angew. Chem. Int. Ed. 34/2014 (Angewandte Chemie International Edition) Wednesday August 13th 2014
2014-08-13T06:58:01.863532-05:00

60) From Perylene to a 22 (Angewandte Chemie International Edition) Wednesday August 13th 2014
Bruno Schuler, Sara Collazos, Leo Gross, Gerhard Meyer, Dolores P

61) Cover Picture: Multistimuli (ChemPhysChem) Wednesday August 13th 2014
Zhifang Sun, Qiyu Huang, Ting He, Zhengyuan Li, Yi Zhang, Lunzhao Yi

62) Inside Cover: Fluorescence Microscopy with 6 nm Resolution on DNA Origami (ChemPhysChem 12/2014) (ChemPhysChem) Wednesday August 13th 2014
Mario Raab, J

63) Back Cover: Continuous Re (ChemPhysChem) Wednesday August 13th 2014
Jan

64) An Efficient Rose Bengal Based Nanoplatform for Photodynamic Therapy (Chemistry A European Journal) Wednesday August 13th 2014
Enrica Gianotti, Bianca Martins

65) Mechanistic Studies of Gd3+ (Chemistry A European Journal) Wednesday August 13th 2014
C

66) Cover Picture: The Exploding Genetic Code (ChemBioChem 12/2014) (ChemBioChem) Tuesday August 12th 2014
Edward A. Lemke

67) Inside Cover: Structural Basis of Furan (ChemBioChem) Tuesday August 12th 2014
Moritz J. Schmidt, Annemarie Weber, Moritz Pott, Wolfram Welte, Daniel Summerer

68) Synthesis of (Angewandte Chemie International Edition) Tuesday August 12th 2014
Guojiao Wu, Yifan Deng, Chaoqiang Wu, Yan Zhang, Jianbo Wang

69) Anode Catalysts for Direct Hydrazine Fuel Cells: From Laboratory Test to an Electric Vehicle (Angewandte Chemie International Edition) Tuesday August 12th 2014
Alexey Serov, Monica Padilla, Aaron J. Roy, Plamen Atanassov, Tomokazu Sakamoto, Koichiro Asazawa, Hirohisa Tanaka

70) Hydrogen Bond Mediated Aglycone Delivery: Synthesis of Linear and Branched (Angewandte Chemie International Edition) Tuesday August 12th 2014
Jagodige P. Yasomanee, Alexei V. Demchenko

71) Challenges and Solutions for Joining Polymer Materials (Macromolecular Rapid Communications) Tuesday August 12th 2014
Xin Jin, Lars Heepe, Jan Strueben, Rainer Adelung, Stanislav N. Gorb, Anne Staubitz

72) Cover Picture: Photochemical Transformations Accelerated in Continuous (Chemistry A European Journal) Tuesday August 12th 2014
Yuanhai Su, Natan J. W. Straathof, Volker Hessel, Timothy No

73) Inside Cover: A SIM (Chemistry A European Journal) Tuesday August 12th 2014
Jos

74) Back Cover: Synthesis, Characterization, and Metal Ion Coordination of a Multichromophoric Highly Luminescent Polysulfurated Pyrene (Chem. Eur. J. 34/2014) (Chemistry A European Journal) Tuesday August 12th 2014
Andrea Fermi, Paola Ceroni, Myriam Roy, Marc Gingras, Giacomo Bergamini

75) Indirect Photochemistry in Sunlit Surface Waters: Photoinduced Production of Reactive Transient Species (Chemistry A European Journal) Tuesday August 12th 2014
Davide Vione, Marco Minella, Valter Maurino, Claudio Minero

76) Optimizing the Electrical Energy Conversion Cycle of Dielectric Elastomer Generators (Advanced Materials) Monday August 11th 2014
Samuel Shian, Jiangshui Huang, Shijie Zhu, David R. Clarke

77) Giant Enhancement of Ferroelectric Retention in BiFeO3 Mixed (Advanced Materials) Monday August 11th 2014
Yen

78) A Biomimetic Multi (Advanced Materials) Monday August 11th 2014
Kai Xiao, Ganhua Xie, Pei Li, Qian Liu, Guanglei Hou, Zhen Zhang, Jie Ma, Ye Tian, Liping Wen, Lei Jiang

79) Metastable Ionic Diodes Derived from an Amine (Angewandte Chemie International Edition) Monday August 11th 2014
Elena Madrid, Yuanyang Rong, Mariolino Carta, Neil B. McKeown, Richard Malpass

80) Interrupted Imino (Angewandte Chemie International Edition) Monday August 11th 2014
Ronny William, Siming Wang, Feiqing Ding, Elise Nerissa Arviana, Xue

81) Synthesis of Nitrogen (Angewandte Chemie International Edition) Monday August 11th 2014
Reinhard Berger, Angelos Giannakopoulos, Prince Ravat, Manfred Wagner, David Beljonne, Xinliang Feng, Klaus M

82) Versatile CuI/Pd0 Dual Catalysis for the Synthesis of Quaternary (Chemistry A European Journal) Monday August 11th 2014
Fady Nahra, Yohan Mac

83) Alkene Carboboration Enabled by Synergistic Catalysis (Chemistry A European Journal) Monday August 11th 2014
Kevin B. Smith, Kaitlyn M. Logan, Wei You, M. Kevin Brown

84) A Fast Way to Fluorescence: A Fourfold Domino Reaction to Condensed Polycyclic Compounds (Chemistry A European Journal) Monday August 11th 2014
Lutz F. Tietze, Christoph Eichhorst, Tim Hungerland, Markus Steinert

85) Synthesis of Soluble, Alkyne (Chemistry A European Journal) Monday August 11th 2014
Elias C. R

86) Highly Enantioselective Catalytic System for Asymmetric Copolymerization of Carbon Dioxide and Cyclohexene Oxide (Chemistry A European Journal) Monday August 11th 2014
Yuan

87) Phosphathiahelicenes: Synthesis and Uses in Enantioselective Gold Catalysis (Chemistry A European Journal) Monday August 11th 2014
Paul Aillard, Arnaud Voituriez, Davide Dova, Silvia Cauteruccio, Emanuela Licandro, Angela Marinetti

88) High (Chemistry A European Journal) Monday August 11th 2014
Youngjin Kim, Kwang

89) Mechanism of the Kumada (ChemCatChem) Monday August 11th 2014
Andrei N. Vedernikov

90) A Rapid and Label (Small) Monday August 11th 2014
Kien Voon Kong, Weng Kee Leong, Zhiyong Lam, Tianxun Gong, Douglas Goh, Weber Kam On Lau, Malini Olivo

91) Thermoresponsive Poly(N (Small) Monday August 11th 2014
Huai

92) New Insight into the Role of Gold Nanoparticles in Au@CdS Core (Small) Monday August 11th 2014
Xiang Ma, Kun Zhao, Hongjie Tang, Ying Chen, Chenguang Lu, Wei Liu, Yan Gao, Huijun Zhao, Zhiyong Tang

93) Near (Angewandte Chemie International Edition) Monday August 11th 2014
Ahmet Atilgan, Esra Tanriverdi E

94) N (Angewandte Chemie International Edition) Monday August 11th 2014
Chang Guo, Michael Schedler, Constantin G. Daniliuc, Frank Glorius

95) Selective CH Functionalization of Methane, Ethane, and Propane by a Perfluoroarene Iodine(III) Complex (Angewandte Chemie International Edition) Monday August 11th 2014
Michael M. Konnick, Brian G. Hashiguchi, Deepa Devarajan, Nicholas C. Boaz, T. Brent Gunnoe, John T. Groves, Niles Gunsalus, Daniel H. Ess, Roy A. Periana

96) History of the Harvard ChemDraw Project (Angewandte Chemie International Edition) Monday August 11th 2014
David A. Evans

97) Size (Angewandte Chemie International Edition) Monday August 11th 2014
Haruna Tamaki, Hiroto Watanabe, Sachiko Kamiyama, Yuya Oaki, Hiroaki Imai

98) Iridium (Angewandte Chemie International Edition) Monday August 11th 2014
James Y. Hamilton, Nicole Hauser, David Sarlah, Erick M. Carreira

View: prev | next

#RealTimeChem:

Announcements:


Mitch Andre Garcia's Chem Feeds 2008-present

Some images have been reproduced by permission of The Royal Society of Chemistry. (RSC' RSS Policy)
Other images have been reproduced with permission of the American Chemical Society. (ACS' RSS Policy)
Few images have been reproduced with pending permission of Wiley-VCH. ()