ChemFeeds Site Navigation:
Journal Selection:
Search:

1) Hierarchical Self-Assembly of Cellulose Nanocrystals in a Confined Geometry (ACS NANO) Wednesday August 31st 2016
Richard M. Parker, Bruno Frka-Petesic, Giulia Guidetti, Gen Kamita, Gioele Consani, Chris Abell, Silvia Vignolini

2) Nanoscale Superconducting Quantum Interference Devices Add Another Dimension (ACS NANO) Wednesday August 31st 2016
John Gallop, Ling Hao

3) Co-nucleus 1D/2D Heterostructures with Bi2S3 Nanowire and MoS2 Monolayer: One-Step Growth and Defect-Induced Formation Mechanism (ACS NANO) Wednesday August 31st 2016
Yongtao Li, Le Huang, Bo Li, Xiaoting Wang, Ziqi Zhou, Jingbo Li, Zhongming Wei

4) Electrochemistry of Selenium with Sodium and Lithium: Kinetics and Reaction Mechanism (ACS NANO) Wednesday August 31st 2016
Qianqian Li, Heguang Liu, Zhenpeng Yao, Jipeng Cheng, Tiehu Li, Yuan Li, Chris Wolverton, Jinsong Wu, Vinayak P. Dravid

5) Electrically Driven White Light Emission from Intrinsic Metal (ACS NANO) Wednesday August 31st 2016
Golam Haider, Muhammad Usman, Tzu-Pei Chen, Packiyaraj Perumal, Kuang-Lieh Lu, Yang-Fang Chen

6) Three-Dimensional Printing of Highly Conductive Carbon Nanotube Microarchitectures with Fluid Ink (ACS NANO) Tuesday August 30th 2016
Jung Hyun Kim, Sanghyeon Lee, Muhammad Wajahat, Hwakyung Jeong, Won Suk Chang, Hee Jin Jeong, Jong-Ryul Yang, Ji Tae Kim, Seung Kwon Seol

7) Patients, Here Comes More Nanotechnology (ACS NANO) Tuesday August 30th 2016
Warren C. W. Chan, Buddhisha Udugama, Pranav Kadhiresan, Jisung Kim, Samira Mubareka, Paul S. Weiss, Wolfgang J. Parak

8) Substrate-Independent Growth of Atomically Precise Chiral Graphene Nanoribbons (ACS NANO) Tuesday August 30th 2016
Dimas G. de Oteyza, Aran Garci

9) Dynamic Memory Cells Using MoS2 Field-Effect Transistors Demonstrating Femtoampere Leakage Currents (ACS NANO) Tuesday August 30th 2016
Chaitanya U. Kshirsagar, Weichao Xu, Yang Su, Matthew C. Robbins, Chris H. Kim, Steven J. Koester

10) Prevention of Transition Metal Dichalcogenide Photodegradation by Encapsulation with h-BN Layers (ACS NANO) Tuesday August 30th 2016
Seongjoon Ahn, Gwangwoo Kim, Pramoda K. Nayak, Seong In Yoon, Hyunseob Lim, Hyun-Joon Shin, Hyeon Suk Shin

11) Silicon Nanoparticles with Surface Nitrogen: 90% Quantum Yield with Narrow Luminescence Bandwidth and the Ligand Structure Based Energy Law (ACS NANO) Tuesday August 30th 2016
Qi Li, Tian-Yi Luo, Meng Zhou, Hadi Abroshan, Jingchun Huang, Hyung J. Kim, Nathaniel L. Rosi, Zhengzhong Shao, Rongchao Jin

12) Semisynthetic Nanoreactor for Reversible Single-Molecule Covalent Chemistry (ACS NANO) Tuesday August 30th 2016
Joongoo Lee, Arnold J. Boersma, Marc A. Boudreau, Stephen Cheley, Oliver Daltrop, Jianwei Li, Hiroko Tamagaki, Hagan Bayley

13) Modeling and Analysis of Intercalant Effects on Circular DNA Conformation (ACS NANO) Monday August 29th 2016
Eric Krueger, Jiwook Shim, Arman Fathizadeh, Angela Nicole Chang, Basheer Subei, Katie M. Yocham, Paul H. Davis, Elton Graugnard, Fatemeh Khalili-Araghi, Rashid Bashir, David Estrada, Daniel Fologea

14) Circular Dichroism of Electric-Field-Oriented CdSe/CdS Quantum Dots-in-Rods (ACS NANO) Monday August 29th 2016
Maria V. Mukhina, Anvar S. Baimuratov, Ivan D. Rukhlenko, Vladimir G. Maslov, Finn Purcell Milton, Yurii K. Gun

15) Dynamic Response in Nanoelectrowetting on a Dielectric (ACS NANO) Monday August 29th 2016
Jyoti Roy Choudhuri, Davide Vanzo, Paul Anthony Madden, Mathieu Salanne, Dusan Bratko, Alenka Luzar

16) Tuning Viral Capsid Nanoparticle Stability with Symmetrical Morphogenesis (ACS NANO) Monday August 29th 2016
Aida Llauro

17) Chirality-Discriminated Conductivity of Metal (ACS NANO) Friday August 26th 2016
Jianzhong Zheng, Yijin Wu, Ke Deng, Meng He, Liangcan He, Jing Cao, Xugang Zhang, Yaling Liu, Shunxing Li, Zhiyong Tang

18) MoS2 Nanosheets Vertically Grown on Graphene Sheets for Lithium-Ion Battery Anodes (ACS NANO) Friday August 26th 2016
Yongqiang Teng, Hailei Zhao, Zijia Zhang, Zhaolin Li, Qing Xia, Yang Zhang, Lina Zhao, Xuefei Du, Zhihong Du, Pengpeng Lv, Konrad S

19) Optical Gain in MoS2 via Coupling with Nanostructured Substrate: Fabry (ACS NANO) Friday August 26th 2016
Hye Yun Jeong, Un Jeong Kim, Hyun Kim, Gang Hee Han, Hyangsook Lee, Min Su Kim, Youngjo Jin, Thuc Hue Ly, Si Young Lee, Young-Geun Roh, Won-Jae Joo, Sung Woo Hwang, Yeonsang Park, Young Hee Lee

20) Three-Dimensional Hierarchical Reduced Graphene Oxide/Tellurium Nanowires: A High-Performance Freestanding Cathode for Li (ACS NANO) Friday August 26th 2016
Jiarui He, Yuanfu Chen, Weiqiang Lv, Kechun Wen, Zegao Wang, Wanli Zhang, Yanrong Li, Wu Qin, Weidong He

21) In-Plane Optical Anisotropy of Layered Gallium Telluride (ACS NANO) Friday August 26th 2016
Shengxi Huang, Yuki Tatsumi, Xi Ling, Huaihong Guo, Ziqiang Wang, Garrett Watson, Alexander A. Puretzky, David B. Geohegan, Jing Kong, Ju Li, Teng Yang, Riichiro Saito, Mildred S. Dresselhaus

22) Expanding the Nanoarchitectural Diversity Through Aromatic Di- and Tri-Peptide Coassembly: Nanostructures and Molecular Mechanisms (ACS NANO) Friday August 26th 2016
Cong Guo, Zohar A. Arnon, Ruxi Qi, Qingwen Zhang, Lihi Adler-Abramovich, Ehud Gazit, Guanghong Wei

23) Observing the Heterogeneous Electro-redox of Individual Single-Layer Graphene Sheets (ACS NANO) Friday August 26th 2016
Tao Chen, Yuwei Zhang, Weilin Xu

24) Atomistic-Scale Simulations of Defect Formation in Graphene under Noble Gas Ion Irradiation (ACS NANO) Thursday August 25th 2016
Kichul Yoon, Ali Rahnamoun, Jacob L. Swett, Vighter Iberi, David A. Cullen, Ivan V. Vlassiouk, Alex Belianinov, Stephen Jesse, Xiahan Sang, Olga S. Ovchinnikova, Adam J. Rondinone, Raymond R. Unocic, Adri C.T. van Duin

25) Liquid Phase Exfoliated MoS2 Nanosheets Percolated with Carbon Nanotubes for High Volumetric/Areal Capacity Sodium-Ion Batteries (ACS NANO) Tuesday August 23rd 2016
Yuping Liu, Xiaoyun He, Damien Hanlon, Andrew Harvey, Jonathan N. Coleman, Yanguang Li

26) GMars-Q Enables Long-Term Live-Cell Parallelized Reversible Saturable Optical Fluorescence Transitions Nanoscopy (ACS NANO) Tuesday August 23rd 2016
Sheng Wang, Xuanze Chen, Lei Chang, Ruiying Xue, Haifeng Duan, Yujie Sun

27) Large-Conductance Transmembrane Porin Made from DNA Origami (ACS NANO) Tuesday August 23rd 2016
Kerstin Go

28) Supramolecular Differentiation for Construction of Anisotropic Fullerene Nanostructures by Time-Programmed Control of Interfacial Growth (ACS NANO) Tuesday August 23rd 2016
Partha Bairi, Kosuke Minami, Jonathan P. Hill, Waka Nakanishi, Lok Kumar Shrestha, Chao Liu, Koji Harano, Eiichi Nakamura, Katsuhiko Ariga

29) Colloidal Assembly of Hierarchically Structured Porous Supraparticles from Flower-Shaped Protein (ACS NANO) Tuesday August 23rd 2016
Won Min Park, Julie A. Champion

30) Highly Charged Particles Cause a Larger Current Blockage in Micropores Compared to Neutral Particles (ACS NANO) Monday August 22nd 2016
Yinghua Qiu, Chih-Yuan Lin, Preston Hinkle, Timothy S. Plett, Crystal Yang, Jenu Varghese Chacko, Michelle A. Digman, Li-Hsien Yeh, Jyh-Ping Hsu, Zuzanna S. Siwy

31) Robust All-Carbon Molecular Junctions on Flexible or Semi-Transparent Substrates Using (ACS NANO) Monday August 22nd 2016
Amin Morteza Najarian, Bryan Szeto, Ushula M. Tefashe, Richard L. McCreery

32) Orthogonal Ambipolar Semiconductor Nanostructures for Complementary Logic Gates (ACS NANO) Monday August 22nd 2016
Weiguo Huang, Jens C. Markwart, Alejandro L. Briseno, Ryan C. Hayward

33) Programmed pH-Responsive Microcapsules for the Controlled Release of CdSe/ZnS Quantum Dots (ACS NANO) Monday August 22nd 2016
Wei-Ching Liao, Marianna Riutin, Wolfgang J. Parak, Itamar Willner

34) Magnetically Patterned Rolled-Up Exchange Bias Tubes: A Paternoster for Superparamagnetic Beads (ACS NANO) Monday August 22nd 2016
Timo Ueltzho

35) High-Performance Anode Material Sr2FeMo0.65Ni0.35O6 (ACS NANO) Friday August 19th 2016
Zhihong Du, Hailei Zhao, Sha Yi, Qing Xia, Yue Gong, Yang Zhang, Xing Cheng, Yan Li, Lin Gu, Konrad S

36) Toward More Reliable Lithium (ACS NANO) Friday August 19th 2016
Ruopian Fang, Shiyong Zhao, Songfeng Pei, Xitang Qian, Peng-Xiang Hou, Hui-Ming Cheng, Chang Liu, Feng Li

37) Carbon-Dot-Decorated Carbon Nitride Nanoparticles for Enhanced Photodynamic Therapy against Hypoxic Tumor via Water Splitting (ACS NANO) Friday August 19th 2016
Di-Wei Zheng, Bin Li, Chu-Xin Li, Jin-Xuan Fan, Qi Lei, Cao Li, Zushun Xu, Xian-Zheng Zhang

38) Photoluminescence Dynamics of Aryl sp3 Defect States in Single-Walled Carbon Nanotubes (ACS NANO) Friday August 19th 2016
Nicolai F. Hartmann, Kirill A. Velizhanin, Erik H. Haroz, Mijin Kim, Xuedan Ma, YuHuang Wang, Han Htoon, Stephen K. Doorn

39) Layer-Confined Excitonic Insulating Phase in Ultrathin Ta2NiSe5 Crystals (ACS NANO) Friday August 19th 2016
So Young Kim, Youngwook Kim, Chang-Jong Kang, Eun-Su An, Hyoung Kug Kim, Man Jin Eom, Minkyung Lee, Chibeom Park, Tae-Hwan Kim, Hee Cheul Choi, Byung Il Min, Jun Sung Kim

40) Single-Molecule Imaging of Iron-Phthalocyanine-Catalyzed Oxygen Reduction Reaction by in Situ Scanning Tunneling Microscopy (ACS NANO) Thursday August 18th 2016
Jing-Ying Gu, Zhen-Feng Cai, Dong Wang, Li-Jun Wan

41) Heteroatomic SenS8 (ACS NANO) Wednesday August 17th 2016
Fugen Sun, Hongye Cheng, Jianzhuang Chen, Nan Zheng, Yongsheng Li, Jianlin Shi

42) Stimulated Emission Depletion Nanoscopy Reveals Time-Course of Human Immunodeficiency Virus Proteolytic Maturation (ACS NANO) Tuesday August 16th 2016
Janina Hanne, Fabian Go

43) Single-Molecule Rotational Switch on a Dangling Bond Dimer Bearing (ACS NANO) Tuesday August 16th 2016
Szymon Godlewski, Hiroyo Kawai, Marek Kolmer, Rafa

44) Atomic-Scale Control of Silicon Expansion Space as Ultrastable Battery Anodes (ACS NANO) Tuesday August 16th 2016
Jian Zhu, Tao Wang, Fengru Fan, Lin Mei, Bingan Lu

45) Characteristic Contrast in (ACS NANO) Tuesday August 16th 2016
Nadine J. van der Heijden, Prokop Hapala, Jeroen A. Rombouts, Joost van der Lit, Danie

46) Distribution of Silver Nanoparticles to Breast Milk and Their Biological Effects on Breast-Fed Offspring Mice (ACS NANO) Monday August 15th 2016
Yuki Morishita, Yasuo Yoshioka, Yuya Takimura, Yuki Shimizu, Yuki Namba, Nao Nojiri, Takuya Ishizaka, Keizo Takao, Fumiyoshi Yamashita, Kazuhiro Takuma, Yukio Ago, Kazuya Nagano, Yohei Mukai, Haruhiko Kamada, Shin-ichi Tsunoda, Shigeru Saito, Toshio Matsuda, Mitsuru Hashida, Tsuyoshi Miyakawa, Kazuma Higashisaka, Yasuo Tsutsumi

47) Electron Energy Loss Spectroscopy Investigation into Symmetry in Gold Trimer and Tetramer Plasmonic Nanoparticle Structures (ACS NANO) Monday August 15th 2016
Steven J. Barrow, Sean M. Collins, David Rossouw, Alison M. Funston, Gianluigi A. Botton, Paul A. Midgley, Paul Mulvaney

48) DNA Translocation through Nanopores at Physiological Ionic Strengths Requires Precise Nanoscale Engineering (ACS NANO) Monday August 15th 2016
Lorenzo Franceschini, Tine Brouns, Kherim Willems, Enrico Carlon, Giovanni Maglia

49) Multifunctional Magnetoliposomes for Sequential Controlled Release (ACS NANO) Friday August 12th 2016
Annalisa Salvatore, Costanza Montis, Debora Berti, Piero Baglioni

50) Linker-Mediated Self-Assembly Dynamics of Charged Nanoparticles (ACS NANO) Friday August 12th 2016
Guanhua Lin, See Wee Chee, Sanoj Raj, Petr Kra

51) Far-Field Super-resolution Detection of Plasmonic Near-Fields (ACS NANO) Friday August 12th 2016
Robert Charles Boutelle, Daniel Neuhauser, Shimon Weiss

52) Confined Water Determines Transport Properties of Guest Molecules in Narrow Pores (ACS NANO) Friday August 12th 2016
Anh Phan, David R. Cole, R. Gregor Wei

53) Enhancing the Thermal Conductance of Polymer and Sapphire Interface via Self-Assembled Monolayer (ACS NANO) Friday August 12th 2016
Kun Zheng, Fangyuan Sun, Jie Zhu, Yongmei Ma, Xiaobo Li, Dawei Tang, Fosong Wang, Xiaojia Wang

54) Application of Coiled Coil Peptides in Liposomal Anticancer Drug Delivery Using a Zebrafish Xenograft Model (ACS NANO) Thursday August 11th 2016
Jian Yang, Yasuhito Shimada, Rene

55) Understanding Diffusion in Hierarchical Zeolites with House-of-Cards Nanosheets (ACS NANO) Thursday August 11th 2016
Peng Bai, Emmanuel Haldoupis, Paul J. Dauenhauer, Michael Tsapatsis, J. Ilja Siepmann

56) Transparent and Flexible Self-Charging Power Film and Its Application in a Sliding Unlock System in Touchpad Technology (ACS NANO) Thursday August 11th 2016
Jianjun Luo, Wei Tang, Feng Ru Fan, Chaofeng Liu, Yaokun Pang, Guozhong Cao, Zhong Lin Wang

57) Directed Self-Assembly of Triblock Copolymer on Chemical Patterns for Sub-10-nm Nanofabrication via Solvent Annealing (ACS NANO) Wednesday August 10th 2016
Shisheng Xiong, Lei Wan, Yoshihito Ishida, Yves-Andre Chapuis, Gordon S. W. Craig, Ricardo Ruiz, Paul F. Nealey

58) Internal Morphology-Controllable Self-Assembly in Poly(Ionic Liquid) Nanoparticles (ACS NANO) Wednesday August 10th 2016
Weiyi Zhang, Zdravko Kochovski, Yan Lu, Bernhard V.K.J. Schmidt, Markus Antonietti, Jiayin Yuan

59) Self-Powered Triboelectric Micro Liquid/Gas Flow Sensor for Microfluidics (ACS NANO) Wednesday August 10th 2016
Jie Chen, Hengyu Guo, Jiangeng Zheng, Yingzhou Huang, Guanlin Liu, Chenguo Hu, Zhong Lin Wang

60) Mesoporous LixMn2O4 Thin Film Cathodes for Lithium-Ion Pseudocapacitors (ACS NANO) Wednesday August 10th 2016
Benjamin K. Lesel, Jesse S. Ko, Bruce Dunn, Sarah H. Tolbert

61) Buckling-Based Method for Measuring the Strain (ACS NANO) Wednesday August 10th 2016
Yuxuan Wang, Ying Chen, Haicheng Li, Xiaomin Li, Hang Chen, Honghong Su, Yuan Lin, Yun Xu, Guofeng Song, Xue Feng

62) Antimicrobial Cluster Bombs: Silver Nanoclusters Packed with Daptomycin (ACS NANO) Tuesday August 9th 2016
Kaiyuan Zheng, Magdiel I. Setyawati, Tze-Peng Lim, David Tai Leong, Jianping Xie

63) All-Elastomer-Based Triboelectric Nanogenerator as a Keyboard Cover To Harvest Typing Energy (ACS NANO) Tuesday August 9th 2016
Shengming Li, Wenbo Peng, Jie Wang, Long Lin, Yunlong Zi, Gong Zhang, Zhong Lin Wang

64) Supramolecular Spangling, Crocheting, and Knitting of Functionalized Pyrene Molecules on a Silver Surface (ACS NANO) Tuesday August 9th 2016
Tobias Kaposi, Sushobhan Joshi, Tobias Hoh, Alissa Wiengarten, Knud Seufert, Matheusz Paszkiewicz, Florian Klappenberger, David Ecija, Luka

65) Nanopillar Arrayed Triboelectric Nanogenerator as a Self-Powered Sensitive Sensor for a Sleep Monitoring System (ACS NANO) Tuesday August 9th 2016
Weixing Song, Baoheng Gan, Tao Jiang, Yue Zhang, Aifang Yu, Hongtao Yuan, Ning Chen, Chunwen Sun, Zhong Lin Wang

66) Formation of Ordered Phospholipid Monolayer on a Hydrophilically Modified Au(111) Substrate (ACS NANO) Tuesday August 9th 2016
Hiroaki Shimizu, Soichiro Matsunaga, Taro Yamada, Toshihide Kobayashi, Maki Kawai

67) Flexible Nanoporous WO3 (ACS NANO) Tuesday August 9th 2016
Yongsung Ji, Yang Yang, Seoung-Ki Lee, Gedeng Ruan, Tae-Wook Kim, Huilong Fei, Seung-Hoon Lee, Dong-Yu Kim, Jongwon Yoon, James M. Tour

68) Repetitive Dosing of Fumed Silica Leads to Profibrogenic Effects through Unique Structure (ACS NANO) Tuesday August 9th 2016
Bingbing Sun, Xiang Wang, Yu-Pei Liao, Zhaoxia Ji, Chong Hyun Chang, Suman Pokhrel, Justine Ku, Xiangsheng Liu, Meiying Wang, Darren R. Dunphy, Ruibin Li, Huan Meng, Lutz Ma

69) Amorphous Semiconductor Nanowires Created by Site-Specific Heteroatom Substitution with Significantly Enhanced Photoelectrochemical Performance (ACS NANO) Monday August 8th 2016
Ting He, Lianhai Zu, Yan Zhang, Chengliang Mao, Xiaoxiang Xu, Jinhu Yang, Shihe Yang

70) Highly Tunable Colloidal Perovskite Nanoplatelets through Variable Cation, Metal, and Halide Composition (ACS NANO) Monday August 8th 2016
Mark C. Weidman, Michael Seitz, Samuel D. Stranks, William A. Tisdale

71) Colloidal Nanoantennas for Hyperspectral Chemical Mapping (ACS NANO) Monday August 8th 2016
Tyler J. Dill, Matthew J. Rozin, Stephen Palani, Andrea R. Tao

72) Facile Synthesis of Sub-20 nm Silver Nanowires through a Bromide-Mediated Polyol Method (ACS NANO) Monday August 8th 2016
Robson Rosa da Silva, Miaoxin Yang, Sang-Il Choi, Miaofang Chi, Ming Luo, Chao Zhang, Zhi-Yuan Li, Pedro H. C. Camargo, Sidney Jose

73) Insight into the Ligand-Mediated Synthesis of Colloidal CsPbBr3 Perovskite Nanocrystals: The Role of Organic Acid, Base, and Cesium Precursors (ACS NANO) Monday August 8th 2016
Aizhao Pan, Bo He, Xiaoyun Fan, Zeke Liu, Jeffrey J. Urban, A. Paul Alivisatos, Ling He, Yi Liu

74) Atomically Thin MoS2 Narrowband and Broadband Light Superabsorbers (ACS NANO) Monday August 8th 2016
Lujun Huang, Guoqing Li, Alper Gurarslan, Yiling Yu, Ronny Kirste, Wei Guo, Junjie Zhao, Ramon Collazo, Zlatko Sitar, Gregory N. Parsons, Michael Kudenov, Linyou Cao

75) Compatibilization of All-Conjugated Polymer Blends for Organic Photovoltaics (ACS NANO) Monday August 8th 2016
Florian Lombeck, Alessandro Sepe, Ralf Thomann, Richard H. Friend, Michael Sommer

76) Shape Analysis of DNA (ACS NANO) Monday August 8th 2016
Maximilan J. Urban, Isabelle T. Holder, Marius Schmid, Vanesa Fernandez Espin, Jose Garcia de la Torre, Jo

77) All-Dielectric Colored Metasurfaces with Silicon Mie Resonators (ACS NANO) Monday August 8th 2016
Julien Proust, Fre

78) Modulating the Electronic Properties of Monolayer Graphene Using a Periodic Quasi-One-Dimensional Potential Generated by Hex-Reconstructed Au(001) (ACS NANO) Saturday August 6th 2016
Xiebo Zhou, Yue Qi, Jianping Shi, Jingjing Niu, Mengxi Liu, Guanhua Zhang, Qiucheng Li, Zhepeng Zhang, Min Hong, Qingqing Ji, Yu Zhang, Zhongfan Liu, Xiaosong Wu, Yanfeng Zhang

79) Charge Transfer States in Dilute Donor (ACS NANO) Saturday August 6th 2016
Xiao Liu, Kan Ding, Anurag Panda, Stephen R. Forrest

80) Thermodynamic Control of Two-Dimensional Molecular Ionic Nanostructures on Metal Surfaces (ACS NANO) Friday August 5th 2016
Seokmin Jeon, Peter W. Doak, Bobby G. Sumpter, Panchapakesan Ganesh, Petro Maksymovych

81) Large Format Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Substrate Optimized for Enhancement and Uniformity (ACS NANO) Friday August 5th 2016
Katherine N. Kanipe, Philip P. F. Chidester, Galen D. Stucky, Martin Moskovits

82) Viral/Nonviral Chimeric Nanoparticles To Synergistically Suppress Leukemia Proliferation via Simultaneous Gene Transduction and Silencing (ACS NANO) Friday August 5th 2016
Cheol Am Hong, Soo Kyung Cho, Julius A. Edson, Jane Kim, Dominique Ingato, Bryan Pham, Anthony Chuang, David A. Fruman, Young Jik Kwon

83) Label-Free Electrical Detection of Enzymatic Reactions in Nanochannels (ACS NANO) Friday August 5th 2016
Chuanhua Duan, Mohammad Amin Alibakhshi, Dong-Kwon Kim, Christopher M. Brown, Charles S. Craik, Arun Majumdar

84) Electrical Detection of Single Graphene Plasmons (ACS NANO) Thursday August 4th 2016
Renwen Yu, F. Javier Garci

85) Davydov Splitting and Excitonic Resonance Effects in Raman Spectra of Few-Layer MoSe2 (ACS NANO) Wednesday August 3rd 2016
Kangwon Kim, Jae-Ung Lee, Dahyun Nam, Hyeonsik Cheong

86) Tunable Ambipolar Polarization-Sensitive Photodetectors Based on High-Anisotropy ReSe2 Nanosheets (ACS NANO) Wednesday August 3rd 2016
Enze Zhang, Peng Wang, Zhe Li, Haifeng Wang, Chaoyu Song, Ce Huang, Zhi-Gang Chen, Lei Yang, Kaitai Zhang, Shiheng Lu, Weiyi Wang, Shanshan Liu, Hehai Fang, Xiaohao Zhou, Hugen Yan, Jin Zou, Xiangang Wan, Peng Zhou, Weida Hu, Faxian Xiu

87) Piezotronic Effect Enhanced Label-Free Detection of DNA Using a Schottky-Contacted ZnO Nanowire Biosensor (ACS NANO) Wednesday August 3rd 2016
Xiaotao Cao, Xia Cao, Huijuan Guo, Tao Li, Yang Jie, Ning Wang, Zhong Lin Wang

88) Homogeneous Entropy-Driven Amplified Detection of Biomolecular Interactions (ACS NANO) Wednesday August 3rd 2016
Donghyuk Kim, Omai B. Garner, Aydogan Ozcan, Dino Di Carlo

89) Multiwalled Carbon Nanotube Functionalization with High Molecular Weight Hyaluronan Significantly Reduces Pulmonary Injury (ACS NANO) Tuesday August 2nd 2016
Salik Hussain, Zhaoxia Ji, Alexia J. Taylor, Laura M. DeGraff, Margaret George, Charles J. Tucker, Chong Hyun Chang, Ruibin Li, James C. Bonner, Stavros Garantziotis

90) Self-Assembly of Janus Oligomers into Onion-like Vesicles with Layer-by-Layer Water Discharging Capability: A Minimalist Model (ACS NANO) Monday August 1st 2016
Noriyoshi Arai, Kenji Yasuoka, Xiao Cheng Zeng

91) Enhancing Photoresponsivity of Self-Aligned MoS2 Field-Effect Transistors by Piezo-Phototronic Effect from GaN Nanowires (ACS NANO) Monday August 1st 2016
Xingqiang Liu, Xiaonian Yang, Guoyun Gao, Zhenyu Yang, Haitao Liu, Qiang Li, Zheng Lou, Guozhen Shen, Lei Liao, Caofeng Pan, Zhong Lin Wang

92) Electrostatic versus Electrochemical Doping and Control of Ferromagnetism in Ion-Gel-Gated Ultrathin La0.5Sr0.5CoO3 (ACS NANO) Monday August 1st 2016
Jeff Walter, Helin Wang, Bing Luo, C. Daniel Frisbie, Chris Leighton

93) Morphological Evolution of Electrochemically Plated/Stripped Lithium Microstructures Investigated by Synchrotron X-ray Phase Contrast Tomography (ACS NANO) Monday August 1st 2016
Fu Sun, Lukas Zielke, Henning Marko

94) Protocol for Ultralow-Temperature Ceramic Sintering: An Integration of Nanotechnology and the Cold Sintering Process (ACS NANO) Friday July 29th 2016
Hanzheng Guo, Amanda Baker, Jing Guo, Clive A. Randall

95) Gold-Based Cubic Nanoboxes with Well-Defined Openings at the Corners and Ultrathin Walls Less Than Two Nanometers Thick (ACS NANO) Friday July 29th 2016
Xiaojun Sun, Junki Kim, Kyle D. Gilroy, Jingyue Liu, Tobias A. F. Ko

96) Algorithm for Designing Nanoscale Supramolecular Therapeutics with Increased Anticancer Efficacy (ACS NANO) Friday July 29th 2016
Ashish Kulkarni, Prithvi Pandey, Poornima Rao, Ayaat Mahmoud, Aaron Goldman, Venkata Sabbisetti, Shashikanth Parcha, Siva Kumar Natarajan, Vineethkrishna Chandrasekar, Daniela Dinulescu, Sudip Roy, Shiladitya Sengupta

97) High-Performance Strain Sensors with Fish-Scale-Like Graphene-Sensing Layers for Full-Range Detection of Human Motions (ACS NANO) Friday July 29th 2016
Qiang Liu, Ji Chen, Yingru Li, Gaoquan Shi

98) Surface Assembly Configurations and Packing Preferences of Fibrinogen Mediated by the Periodicity and Alignment Control of Block Copolymer Nanodomains (ACS NANO) Friday July 29th 2016
Tian Xie, Ankit Vora, Patrick J. Mulcahey, Sonia E. Nanescu, Manpreet Singh, Daniel S. Choi, Jeffrey K. Huang, Chi-Chun Liu, Daniel P. Sanders, Jong-in Hahm

View: prev | next


Mitch Andre Garcia's Chem Feeds 2008-present

Some images have been reproduced by permission of The Royal Society of Chemistry. (RSC' RSS Policy)
Other images have been reproduced with permission of the American Chemical Society. (ACS' RSS Policy)
Few images have been reproduced with pending permission of Wiley-VCH. ()