ChemFeeds Site Navigation:
Journal Selection:
Search:

1) Reduced Water Vapor Transmission Rate of Graphene Gas Barrier Films for Flexible Organic Field-Effect Transistors (ACS NANO) Wednesday May 27th 2015
Kyoungjun Choi, Sooji Nam, Youngbin Lee, Mijin Lee, Jaeyoung Jang, Sang Jin Kim, Yong Jin Jeong, Hyeongkeun Kim, Sukang Bae, Ji-Beom Yoo, Sung M. Cho, Jae-Boong Choi, Ho Kyoon Chung, Jong-Hyun Ahn, Chan Eon Park, Byung Hee Hong

2) Asymmetric Supercapacitors Using 3D Nanoporous Carbon and Cobalt Oxide Electrodes Synthesized from a Single Metal (ACS NANO) Tuesday May 26th 2015
Rahul R. Salunkhe, Jing Tang, Yuichiro Kamachi, Teruyuki Nakato, Jung Ho Kim, Yusuke Yamauchi

3) Mechanical Control of Graphene on Engineered Pyramidal Strain Arrays (ACS NANO) Tuesday May 26th 2015
Stephen T. Gill, John H. Hinnefeld, Shuze Zhu, William J. Swanson, Teng Li, Nadya Mason

4) Hydrogen Bonding Stabilized Self-Assembly of Inorganic Nanoparticles: Mechanism and Collective Properties (ACS NANO) Friday May 22nd 2015
Mingli Yue, Yanchun Li, Ying Hou, Wenxin Cao, Jiaqi Zhu, Jiecai Han, Zhongyuan Lu, Ming Yang

5) Lattice-Directed Formation of Covalent and Organometallic Molecular Wires by Terminal Alkynes on Ag Surfaces (ACS NANO) Friday May 22nd 2015
Jing Liu, Qiwei Chen, Lianghong Xiao, Jian Shang, Xiong Zhou, Yajie Zhang, Yongfeng Wang, Xiang Shao, Jianlong Li, Wei Chen, Guo Qin Xu, Hao Tang, Dahui Zhao, Kai Wu

6) Chemical Vapor Deposition Growth of Monolayer WSe2 with Tunable Device Characteristics and Growth Mechanism Study (ACS NANO) Friday May 22nd 2015
Bilu Liu, Mohammad Fathi, Liang Chen, Ahmad Abbas, Yuqiang Ma, Chongwu Zhou

7) Recapitulation and Modulation of the Cellular Architecture of a User-Chosen Cell of Interest Using Cell-Derived, Biomimetic Patterning (ACS NANO) Friday May 22nd 2015
John H. Slater, James C. Culver, Byron L. Long, Chenyue W. Hu, Jingzhe Hu, Taylor F. Birk, Amina A. Qutub, Mary E. Dickinson, Jennifer L. West

8) Charge Dynamics in Solution-Processed Nanocrystalline CuInS2 Solar Cells (ACS NANO) Friday May 22nd 2015
Jonathan E. Halpert, Frederik S. F. Morgenstern, Bruno Ehrler, Yana Vaynzof, Dan Credgington, Neil C. Greenham

9) Enabling Rapid and Specific Surface-Enhanced Raman Scattering Immunoassay Using Nanoscaled Surface Shear Forces (ACS NANO) Friday May 22nd 2015
Yuling Wang, Ramanathan Vaidyanathan, Muhammad J. A. Shiddiky, Matt Trau

10) Next-Generation Lithium Metal Anode Engineering via Atomic Layer Deposition (ACS NANO) Thursday May 21st 2015
Alexander C. Kozen, Chuan-Fu Lin, Alexander J. Pearse, Marshall A. Schroeder, Xiaogang Han, Liangbing Hu, Sang-Bok Lee, Gary W. Rubloff, Malachi Noked

11) Governing Rule for Dynamic Formation of Grain Boundaries in Grown Graphene (ACS NANO) Thursday May 21st 2015
Wei Guo, Bin Wu, Yongtao Li, Lifeng Wang, Jisi Chen, Bingyan Chen, Zhiyong Zhang, Lianmao Peng, Shuai Wang, Yunqi Liu

12) Controllable Tuning Plasmonic Coupling with Nanoscale Oxidation (ACS NANO) Wednesday May 20th 2015
Tao Ding, Daniel Sigle, Liwu Zhang, Jan Mertens, Bart de Nijs, Jeremy Baumberg

13) Self-Assembly of Protein Nanofibrils Orchestrates Calcite Step Movement through Selective Nonchiral Interactions (ACS NANO) Wednesday May 20th 2015
Christopher R. So, Jinny Liu, Kenan P. Fears, Dagmar H. Leary, Joel P. Golden, Kathryn J. Wahl

14) Basal-Plane Functionalization of Chemically Exfoliated Molybdenum Disulfide by Diazonium Salts (ACS NANO) Wednesday May 20th 2015
Kathrin C. Knirsch, Nina C. Berner, Hannah C. Nerl, Clotilde S. Cucinotta, Zahra Gholamvand, Niall McEvoy, Zhenxing Wang, Irena Abramovic, Philipp Vecera, Marcus Halik, Stefano Sanvito, Georg S. Duesberg, Valeria Nicolosi, Frank Hauke, Andreas Hirsch, Jonathan N. Coleman, Claudia Backes

15) Protection and Delivery of Anthelmintic Protein Cry5B to Nematodes Using Mesoporous Silicon Particles (ACS NANO) Wednesday May 20th 2015
Chia-Chen Wu, Yan Hu, Melanie Miller, Raffi V. Aroian, Michael J. Sailor

16) Flexible Boron-Doped Laser-Induced Graphene Microsupercapacitors (ACS NANO) Tuesday May 19th 2015
Zhiwei Peng, Ruquan Ye, Jason A. Mann, Dante Zakhidov, Yilun Li, Preston R. Smalley, Jian Lin, James M. Tour

17) Low-Frequency Raman Fingerprints of Two-Dimensional Metal Dichalcogenide Layer Stacking Configurations (ACS NANO) Tuesday May 19th 2015
Alexander A. Puretzky, Liangbo Liang, Xufan Li, Kai Xiao, Kai Wang, Masoud Mahjouri-Samani, Leonardo Basile, Juan Carlos Idrobo, Bobby G. Sumpter, Vincent Meunier, David B. Geohegan

18) Charge Transfer Plasmons: Optical Frequency Conductances and Tunable Infrared Resonances (ACS NANO) Tuesday May 19th 2015
Fangfang Wen, Yue Zhang, Samuel Gottheim, Nicholas S. King, Yu Zhang, Peter Nordlander, Naomi J. Halas

19) Shape-Tailorable Graphene-Based Ultra-High-Rate Supercapacitor for Wearable Electronics (ACS NANO) Monday May 18th 2015
Binghe Xie, Cheng Yang, Zhexu Zhang, Peichao Zou, Ziyin Lin, Gaoquan Shi, Quanhong Yang, Feiyu Kang, Ching-Ping Wong

20) Optical Dark-Field and Electron Energy Loss Imaging and Spectroscopy of Symmetry-Forbidden Modes in Loaded Nanogap Antennas (ACS NANO) Monday May 18th 2015
Todd Brintlinger, Andrew A. Herzing, James P. Long, Igor Vurgaftman, Rhonda Stroud, B. S. Simpkins

21) All-Graphene Three-Terminal-Junction Field-Effect Devices as Rectifiers and Inverters (ACS NANO) Friday May 15th 2015
Wonjae Kim, Changfeng Li, Nikolai Chekurov, Sanna Arpiainen, Deji Akinwande, Harri Lipsanen, Juha Riikonen

22) Nanoparticles as Nonfluorescent Analogues of Fluorophores for Optical Nanoscopy (ACS NANO) Friday May 15th 2015
Simon Hennig, Viola Mo

23) Synthesis and Transfer of Large-Area Monolayer WS2 Crystals: Moving Toward the Recyclable Use of Sapphire Substrates (ACS NANO) Friday May 15th 2015
Zai-Quan Xu, Yupeng Zhang, Shenghuang Lin, Changxi Zheng, Yu Lin Zhong, Xue Xia, Zhipeng Li, Ponraj Joice Sophia, Michael S. Fuhrer, Yi-Bing Cheng, Qiaoliang Bao

24) Fluorescence Imaging Assisted Photodynamic Therapy Using Photosensitizer-Linked Gold Quantum Clusters (ACS NANO) Friday May 15th 2015
Lakshmi V. Nair, Shaiju S. Nazeer, Ramapurath S. Jayasree, Ayyappanpillai Ajayaghosh

25) Stretchable Wire-Shaped Asymmetric Supercapacitors Based on Pristine and MnO2 Coated Carbon Nanotube Fibers (ACS NANO) Friday May 15th 2015
Ping Xu, Bingqing Wei, Zeyuan Cao, Jie Zheng, Ke Gong, Faxue Li, Jianyong Yu, Qingwen Li, Weibang Lu, Joon-Hyung Byun, Byung-Sun Kim, Yushan Yan, Tsu-Wei Chou

26) Exciton Fine-Structure Splitting in Self-Assembled Lateral InAs/GaAs Quantum-Dot Molecular Structures (ACS NANO) Friday May 15th 2015
Stanislav Fillipov, Yuttapoom Puttisong, Yuqing Huang, Irina A. Buyanova, Suwaree Suraprapapich, Charles W. Tu, Weimin M. Chen

27) Light-Harvesting Nanoparticle Core (ACS NANO) Friday May 15th 2015
Dazhi Sun, Ye Tian, Yugang Zhang, Zhihua Xu, Matthew Y. Sfeir, Mircea Cotlet, Oleg Gang

28) Nanoscale Swelling Heterogeneities in Type I Collagen Fibrils (ACS NANO) Thursday May 14th 2015
Eike-Christian Spitzner, Stephanie Ro

29) Exceptional and Anisotropic Transport Properties of Photocarriers in Black Phosphorus (ACS NANO) Thursday May 14th 2015
Jiaqi He, Dawei He, Yongsheng Wang, Qiannan Cui, Matthew Z. Bellus, Hsin-Ying Chiu, Hui Zhao

30) Polycaprolactone Thin-Film Micro- and Nanoporous Cell-Encapsulation Devices (ACS NANO) Thursday May 14th 2015
Crystal E. Nyitray, Ryan Chang, Gaetano Faleo, Kevin D. Lance, Daniel A. Bernards, Qizhi Tang, Tejal A. Desai

31) Quantitative Measurement of Cationic Polymer Vector and Polymer (ACS NANO) Thursday May 14th 2015
Sriram Vaidyanathan, Kevin B. Anderson, Rachel L. Merzel, Binyamin Jacobovitz, Milan P. Kaushik, Christina N. Kelly, Mallory A. van Dongen, Casey A. Dougherty, Bradford G. Orr, Mark M. Banaszak Holl

32) Carbon-Coated Core (ACS NANO) Thursday May 14th 2015
Gyutae Nam, Joohyuk Park, Min Choi, Pilgun Oh, Suhyeon Park, Min Gyu Kim, Noejung Park, Jaephil Cho, Jang-Soo Lee

33) Thermoacoustic Transduction in Individual Suspended Carbon Nanotubes (ACS NANO) Thursday May 14th 2015
Blake J. Mason, Shun-Wen Chang, Jihan Chen, Stephen B. Cronin, Adam W. Bushmaker

34) High Aspect Ratio Conjugated Polymer Nanowires for High Performance Field-Effect Transistors and Phototransistors (ACS NANO) Wednesday May 13th 2015
Hyun Ah Um, Dae Hee Lee, Dong Uk Heo, Da Seul Yang, Jicheol Shin, Hionsuck Baik, Min Ju Cho, Dong Hoon Choi

35) Contactless Determination of Electrical Conductivity of One-Dimensional Nanomaterials by Solution-Based Electro-orientation Spectroscopy (ACS NANO) Wednesday May 13th 2015
Cevat Akin, Jingang Yi, Leonard C. Feldman, Corentin Durand, Saban M. Hus, An-Ping Li, Michael A. Filler, Jerry W. Shan

36) Si Radial p-i-n Junction Photovoltaic Arrays with Built-In Light Concentrators (ACS NANO) Wednesday May 13th 2015
Jinkyoung Yoo, Binh-Minh Nguyen, Ian H. Campbell, Shadi A. Dayeh, Paul Schuele, David Evans, S. Tom Picraux

37) Characterizing the Three-Dimensional Structure of Block Copolymers via Sequential Infiltration Synthesis and Scanning Transmission Electron Tomography (ACS NANO) Tuesday May 12th 2015
Tamar Segal-Peretz, Jonathan Winterstein, Manolis Doxastakis, Abelardo Rami

38) Increasing Redundancy Exponentially Reduces Error Rates during Algorithmic Self-Assembly (ACS NANO) Tuesday May 12th 2015
Rebecca Schulman, Christina Wright, Erik Winfree

39) Quantitative Study of the Photothermal Properties of Metallic Nanowire Networks (ACS NANO) Tuesday May 12th 2015
Alan P. Bell, Jessamyn A. Fairfield, Eoin K. McCarthy, Shaun Mills, John J. Boland, Guillaume Baffou, David McCloskey

40) Purification of Functionalized DNA Origami Nanostructures (ACS NANO) Tuesday May 12th 2015
Alan Shaw, Erik Benson, Bjo

41) An Ultrarobust High-Performance Triboelectric Nanogenerator Based on Charge Replenishment (ACS NANO) Tuesday May 12th 2015
Hengyu Guo, Jun Chen, Min-Hsin Yeh, Xing Fan, Zhen Wen, Zhaoling Li, Chenguo Hu, Zhong Lin Wang

42) Nanocomposite Hydrogels: 3D Polymer (ACS NANO) Tuesday May 12th 2015
Sonia Merino, Cristina Marti

43) Three-Dimensional Au Microlattices as Positive Electrodes for Li (ACS NANO) Tuesday May 12th 2015
Chen Xu, Betar M. Gallant, Phillip U. Wunderlich, Timm Lohmann, Julia R. Greer

44) Magnetic Nano-skyrmion Lattice Observed in a Si-Wafer-Based Multilayer System (ACS NANO) Tuesday May 12th 2015
Anika Schlenhoff, Philipp Lindner, Johannes Friedlein, Stefan Krause, Roland Wiesendanger, Michael Weinl, Matthias Schreck, Manfred Albrecht

45) Bio-Inspired Structural Colors Produced via Self-Assembly of Synthetic Melanin Nanoparticles (ACS NANO) Tuesday May 12th 2015
Ming Xiao, Yiwen Li, Michael C. Allen, Dimitri D. Deheyn, Xiujun Yue, Jiuzhou Zhao, Nathan C. Gianneschi, Matthew D. Shawkey, Ali Dhinojwala

46) Lateral Size-Dependent Spontaneous and Stimulated Emission Properties in Colloidal CdSe Nanoplatelets (ACS NANO) Tuesday May 12th 2015
Murat Olutas, Burak Guzelturk, Yusuf Kelestemur, Aydan Yeltik, Savas Delikanli, Hilmi Volkan Demir

47) Three-Photon-Excited Luminescence from Unsymmetrical Cyanostilbene Aggregates: Morphology Tuning and Targeted Bioimaging (ACS NANO) Tuesday May 12th 2015
Amal Kumar Mandal, Sivaramapanicker Sreejith, Tingchao He, Swarup Kumar Maji, Xiao-Jun Wang, Shi Li Ong, James Joseph, Handong Sun, Yanli Zhao

48) Pushing the Limits: 3D Layer-by-Layer-Assembled Composites for Cathodes with 160 C Discharge Rates (ACS NANO) Monday May 11th 2015
Runwei Mo, Siu On Tung, Zhengyu Lei, Guangyu Zhao, Kening Sun, Nicholas A. Kotov

49) Self-Assembly of Cricoid Proteins Induced by (ACS NANO) Monday May 11th 2015
Hongcheng Sun, Lu Miao, Jiaxi Li, Shuang Fu, Guo An, Chengye Si, Zeyuan Dong, Quan Luo, Shuangjiang Yu, Jiayun Xu, Junqiu Liu

50) Drug-Induced Self-Assembly of Modified Albumins as Nano-theranostics for Tumor-Targeted Combination Therapy (ACS NANO) Monday May 11th 2015
Qian Chen, Xin Wang, Chao Wang, Liangzhu Feng, Yonggang Li, Zhuang Liu

51) Hierarchical Graphene/Metal Grid Structures for Stable, Flexible Transparent Conductors (ACS NANO) Monday May 11th 2015
Tongchuan Gao, Zhiting Li, Po-shun Huang, Ganesh J. Shenoy, David Parobek, Susheng Tan, Jung-kun Lee, Haitao Liu, Paul W. Leu

52) All-Solid-State Symmetric Supercapacitor Based on Co3O4 Nanoparticles on Vertically Aligned Graphene (ACS NANO) Thursday May 7th 2015
Qingyu Liao, Na Li, Shuaixing Jin, Guowei Yang, Chengxin Wang

53) Electrically Driven Magnetic Domain Wall Rotation in Multiferroic Heterostructures to Manipulate Suspended On-Chip Magnetic Particles (ACS NANO) Thursday May 7th 2015
Hyunmin Sohn, Mark E. Nowakowski, Cheng-yen Liang, Joshua L. Hockel, Kyle Wetzlar, Scott Keller, Brenda M. McLellan, Matthew A. Marcus, Andrew Doran, Anthony Young, Mathias Kla

54) Designed Regular Tetragon-Shaped RNA (ACS NANO) Thursday May 7th 2015
Hirohisa Ohno, Tan Inoue

55) Identifying the Location of a Single Protein along the DNA Strand Using Solid-State Nanopores (ACS NANO) Wednesday May 6th 2015
Jae-Seok Yu, Min-Cheol Lim, Duyen Thi Ngoc Huynh, Hyung-Jun Kim, Hyun-Mi Kim, Young-Rok Kim, Ki-Bum Kim

56) Black Phosphorus Gas Sensors (ACS NANO) Wednesday May 6th 2015
Ahmad N. Abbas, Bilu Liu, Liang Chen, Yuqiang Ma, Sen Cong, Noppadol Aroonyadet, Marianne Ko

57) Biophysical Influence of Airborne Carbon Nanomaterials on Natural Pulmonary Surfactant (ACS NANO) Wednesday May 6th 2015
Russell P. Valle, Tony Wu, Yi Y. Zuo

58) MRI Virtual Biopsy and Treatment of Brain Metastatic Tumors with Targeted Nanobioconjugates: Nanoclinic in the Brain (ACS NANO) Wednesday May 6th 2015
Rameshwar Patil, Alexander V. Ljubimov, Pallavi R. Gangalum, Hui Ding, Jose Portilla-Arias, Shawn Wagner, Satoshi Inoue, Bindu Konda, Arthur Rekechenetskiy, Alexandra Chesnokova, Janet L. Markman, Vladimir A. Ljubimov, Debiao Li, Ravi S. Prasad, Keith L. Black, Eggehard Holler, Julia Y. Ljubimova

59) Electronic Transport Properties of Epitaxial Si/SiGe Heterostructures Grown on Single-Crystal SiGe Nanomembranes (ACS NANO) Tuesday May 5th 2015
Yize Stephanie Li, Pornsatit Sookchoo, Xiaorui Cui, Robert Mohr, Donald E. Savage, Ryan H. Foote, RB Jacobson, Jose

60) Enhanced Resonant Tunneling in Symmetric 2D Semiconductor Vertical Heterostructure Transistors (ACS NANO) Tuesday May 5th 2015
Philip M. Campbell, Alexey Tarasov, Corey A. Joiner, William J. Ready, Eric M. Vogel

61) Nonplanar Nanoscale Fin Field Effect Transistors on Textile, Paper, Wood, Stone, and Vinyl via Soft Material-Enabled Double-Transfer Printing (ACS NANO) Tuesday May 5th 2015
Jhonathan P. Rojas, Galo A. Torres Sevilla, Nasir Alfaraj, Mohamed T. Ghoneim, Arwa T. Kutbee, Ashvitha Sridharan, Muhammad Mustafa Hussain

62) Pushing the Envelope of In Situ Transmission Electron Microscopy (ACS NANO) Tuesday May 5th 2015
Rajaprakash Ramachandramoorthy, Rodrigo Bernal, Horacio D. Espinosa

63) Using Surface Enhanced Raman Scattering to Analyze the Interactions of Protein Receptors with Bacterial Quorum Sensing Modulators (ACS NANO) Monday May 4th 2015
Celina Costas, Vanesa Lo

64) Cooperative Enhancement of Second-Harmonic Generation from a Single CdS Nanobelt-Hybrid Plasmonic Structure (ACS NANO) Monday May 4th 2015
Xinfeng Liu, Qing Zhang, Wee Kiang Chong, Jing Ngei Yip, Xinglin Wen, Zhenpeng Li, Fengxia Wei, Guannan Yu, Qihua Xiong, Tze Chien Sum

65) Targeting Tumor Vasculature with Aptamer-Functionalized Doxorubicin (ACS NANO) Monday May 4th 2015
Li Tang, Rong Tong, Virginia J. Coyle, Qian Yin, Holly Pondenis, Luke B. Borst, Jianjun Cheng, Timothy M. Fan

66) Elucidation of Peptide-Directed Palladium Surface Structure for Biologically Tunable Nanocatalysts (ACS NANO) Monday May 4th 2015
Nicholas M. Bedford, Hadi Ramezani-Dakhel, Joseph M. Slocik, Beverly D. Briggs, Yang Ren, Anatoly I. Frenkel, Valeri Petkov, Hendrik Heinz, Rajesh R. Naik, Marc R. Knecht

67) Manipulating the Dynamics of Self-Propelled Gallium Droplets by Gold Nanoparticles and Nanoscale Surface Morphology (ACS NANO) Friday May 1st 2015
Alexei A. Zakharov, Erik Ma

68) Ultrasmall [64Cu]Cu Nanoclusters for Targeting Orthotopic Lung Tumors Using Accurate Positron Emission Tomography Imaging (ACS NANO) Friday May 1st 2015
Fuping Gao, Pengju Cai, Wenjiang Yang, Jingquan Xue, Liang Gao, Ru Liu, Yaling Wang, Yawei Zhao, Xiao He, Lina Zhao, Guodong Huang, Fasheng Wu, Yuliang Zhao, Zhifang Chai, Xueyun Gao

69) Graphene Oxide Flakes as a Cellular Adhesive: Prevention of Reactive Oxygen Species Mediated Death of Implanted Cells for Cardiac Repair (ACS NANO) Friday May 1st 2015
Jooyeon Park, Bokyoung Kim, Jin Han, Jaewon Oh, Subeom Park, Seungmi Ryu, Subin Jung, Jung-Youn Shin, Beom Seob Lee, Byung Hee Hong, Donghoon Choi, Byung-Soo Kim

70) Freestanding van der Waals Heterostructures of Graphene and Transition Metal Dichalcogenides (ACS NANO) Friday May 1st 2015
Amin Azizi, Sarah Eichfeld, Gayle Geschwind, Kehao Zhang, Bin Jiang, Debangshu Mukherjee, Lorraine Hossain, Aleksander F. Piasecki, Bernd Kabius, Joshua A. Robinson, Nasim Alem

71) Integer versus Fractional Charge Transfer at Metal(/Insulator)/Organic Interfaces: Cu(/NaCl)/TCNE (ACS NANO) Thursday April 30th 2015
Oliver T. Hofmann, Patrick Rinke, Matthias Scheffler, Georg Heimel

72) Transparent, Broadband, Flexible, and Bifacial-Operable Photodetectors Containing a Large-Area Graphene (ACS NANO) Thursday April 30th 2015
Yu-Lun Liu, Chen-Chieh Yu, Keng-Te Lin, Tai-Chi Yang, En-Yun Wang, Hsuen-Li Chen, Li-Chyong Chen, Kuei-Hsien Chen

73) Vacancy-Induced Formation and Growth of Inversion Domains in Transition-Metal Dichalcogenide Monolayer (ACS NANO) Thursday April 30th 2015
Junhao Lin, Sokrates T. Pantelides, Wu Zhou

74) Optics and Nonlinear Buckling Mechanics in Large-Area, Highly Stretchable Arrays of Plasmonic Nanostructures (ACS NANO) Wednesday April 29th 2015
Li Gao, Yihui Zhang, Hui Zhang, Sage Doshay, Xu Xie, Hongying Luo, Deesha Shah, Yan Shi, Siyi Xu, Hui Fang, Jonathan A. Fan, Peter Nordlander, Yonggang Huang, John A. Rogers

75) Electrochemical Atomic Force Microscopy Imaging of Redox-Immunomarked Proteins on Native Potyviruses: From Subparticle to Single-Protein Resolution (ACS NANO) Wednesday April 29th 2015
Laurent Nault, Ce

76) Quantum Simulation of Helium Hydride Cation in a Solid-State Spin Register (ACS NANO) Wednesday April 29th 2015
Ya Wang, Florian Dolde, Jacob Biamonte, Ryan Babbush, Ville Bergholm, Sen Yang, Ingmar Jakobi, Philipp Neumann, Ala

77) Bioresorbable Electronic Stent Integrated with Therapeutic Nanoparticles for Endovascular Diseases (ACS NANO) Tuesday April 28th 2015
Donghee Son, Jongha Lee, Dong Jun Lee, Roozbeh Ghaffari, Sumin Yun, Seok Joo Kim, Ji Eun Lee, Hye Rim Cho, Soonho Yoon, Shixuan Yang, Seunghyun Lee, Shutao Qiao, Daishun Ling, Sanghun Shin, Jun-Kyul Song, Jaemin Kim, Taeho Kim, Hakyong Lee, Jonghoon Kim, Min Soh, Nohyun Lee, Cheol Seong Hwang, Sangwook Nam, Nanshu Lu, Taeghwan Hyeon, Seung Hong Choi, Dae-Hyeong Kim

78) Iron-Doped Nickel Oxide Nanocrystals as Highly Efficient Electrocatalysts for Alkaline Water Splitting (ACS NANO) Tuesday April 28th 2015
Ksenia Fominykh, Petko Chernev, Ivelina Zaharieva, Johannes Sicklinger, Goran Stefanic, Markus Do

79) Insight into the Mechanism of the Thermal Reduction of Graphite Oxide: Deuterium-Labeled Graphite Oxide Is the Key (ACS NANO) Tuesday April 28th 2015
Zdene

80) Nature-Inspired DNA Nanosensor for Real-Time in Situ Detection of mRNA in Living Cells (ACS NANO) Tuesday April 28th 2015
Chor Yong Tay, Liang Yuan, David Tai Leong

81) Residual Metallic Contamination of Transferred Chemical Vapor Deposited Graphene (ACS NANO) Tuesday April 28th 2015
Grzegorz Lupina, Julia Kitzmann, Ioan Costina, Mindaugas Lukosius, Christian Wenger, Andre Wolff, Sam Vaziri, Mikael O

82) Surface-Coating Regulated Lithiation Kinetics and Degradation in Silicon Nanowires for Lithium Ion Battery (ACS NANO) Monday April 27th 2015
Langli Luo, Hui Yang, Pengfei Yan, Jonathan J. Travis, Younghee Lee, Nian Liu, Daniela Molina Piper, Se-Hee Lee, Peng Zhao, Steven M. George, Ji-Guang Zhang, Yi Cui, Sulin Zhang, Chunmei Ban, Chong-Min Wang

83) Charge-Controlled Nanoprecipitation as a Modular Approach to Ultrasmall Polymer Nanocarriers: Making Bright and Stable Nanoparticles (ACS NANO) Monday April 27th 2015
Andreas Reisch, Anne Runser, Youri Arntz, Yves Me

84) Covalent Modification of Graphene and Graphite Using Diazonium Chemistry: Tunable Grafting and Nanomanipulation (ACS NANO) Monday April 27th 2015
John Greenwood, Thanh Hai Phan, Yasuhiko Fujita, Zhi Li, Oleksandr Ivasenko, Willem Vanderlinden, Hans Van Gorp, Wout Frederickx, Gang Lu, Kazukuni Tahara, Yoshito Tobe, Hiroshi Uji-i, Stijn F. L. Mertens, Steven De Feyter

85) Tailoring of Interfacial Mechanical Shear Strength by Surface Chemical Modification of Silicon Microwires Embedded in Nafion Membranes (ACS NANO) Monday April 27th 2015
Betar M. Gallant, X. Wendy Gu, David Z. Chen, Julia R. Greer, Nathan S. Lewis

86) Au (ACS NANO) Monday April 27th 2015
Seung Keun Cha, Jeong Ho Mun, Taeyong Chang, Sang Yun Kim, Ju Young Kim, Hyeong Min Jin, Jeong Yong Lee, Jonghwa Shin, Kwang Ho Kim, Sang Ouk Kim

87) Photothermal-Responsive Single-Walled Carbon Nanotube-Based Ultrathin Membranes for On/Off Switchable Separation of Oil-in-Water Nanoemulsions (ACS NANO) Monday April 27th 2015
Liang Hu, Shoujian Gao, Xianguang Ding, Dong Wang, Jiang Jiang, Jian Jin, Lei Jiang

88) pH-Responsive Poly(d,l-lactic-co-glycolic acid) Nanoparticles with Rapid Antigen Release Behavior Promote Immune Response (ACS NANO) Friday April 24th 2015
Qi Liu, Xiaoming Chen, Jilei Jia, Weifeng Zhang, Tingyuan Yang, Lianyan Wang, Guanghui Ma

89) Evidence for Flat Bands near the Fermi Level in Epitaxial Rhombohedral Multilayer Graphene (ACS NANO) Friday April 24th 2015
Debora Pierucci, Haikel Sediri, Mahdi Hajlaoui, Jean-Christophe Girard, Thomas Brumme, Matteo Calandra, Emilo Velez-Fort, Gilles Patriarche, Mathieu G. Silly, Gabriel Ferro, Ve

90) Sensing with Advanced Computing Technology: Fin Field-Effect Transistors with High-k Gate Stack on Bulk Silicon (ACS NANO) Friday April 24th 2015
Sara Rigante, Paolo Scarbolo, Mathias Wipf, Ralph L. Stoop, Kristine Bedner, Elizabeth Buitrago, Antonios Bazigos, Didier Bouvet, Michel Calame, Christian Scho

91) Conformal Fabrication of Colloidal Quantum Dot Solids for Optically Enhanced Photovoltaics (ACS NANO) Thursday April 23rd 2015
Andre

92) Achieving Highly Efficient, Selective, and Stable CO2 Reduction on Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes (ACS NANO) Thursday April 23rd 2015
Jingjie Wu, Ram Manohar Yadav, Mingjie Liu, Pranav P. Sharma, Chandra Sekhar Tiwary, Lulu Ma, Xiaolong Zou, Xiao-Dong Zhou, Boris I. Yakobson, Jun Lou, Pulickel M. Ajayan

93) Structural Origin of the Band Gap Anomaly of Quaternary Alloy CdxZn1 (ACS NANO) Thursday April 23rd 2015
S. Joon Kwon, Hae-Min Jeong, Kinam Jung, Doo-Hyun Ko, Hyungduk Ko, Il-Ki Han, Gyu Tae Kim, Jae-Gwan Park

94) Stretchable Carbon Nanotube Charge-Trap Floating-Gate Memory and Logic Devices for Wearable Electronics (ACS NANO) Thursday April 23rd 2015
Donghee Son, Ja Hoon Koo, Jun-Kyul Song, Jaemin Kim, Mincheol Lee, Hyung Joon Shim, Minjoon Park, Minbaek Lee, Ji Hoon Kim, Dae-Hyeong Kim

95) Wet-Spinning of Continuous Montmorillonite-Graphene Fibers for Fire-Resistant Lightweight Conductors (ACS NANO) Wednesday April 22nd 2015
Bo Fang, Li Peng, Zhen Xu, Chao Gao

96) Reconfigurable Ion Gating of 2H-MoTe2 Field-Effect Transistors Using Poly(ethylene oxide)-CsClO4 Solid Polymer Electrolyte (ACS NANO) Wednesday April 22nd 2015
Huilong Xu, Sara Fathipour, Erich W. Kinder, Alan C. Seabaugh, Susan K. Fullerton-Shirey

97) Trans-Blood Brain Barrier Delivery of Dopamine-Loaded Nanoparticles Reverses Functional Deficits in Parkinsonian Rats (ACS NANO) Wednesday April 22nd 2015
Richa Pahuja, Kavita Seth, Anshi Shukla, Rajendra Kumar Shukla, Priyanka Bhatnagar, Lalit Kumar Singh Chauhan, Prem Narain Saxena, Jharna Arun, Bhushan Pradosh Chaudhari, Devendra Kumar Patel, Sheelendra Pratap Singh, Rakesh Shukla, Vinay Kumar Khanna, Pradeep Kumar, Rajnish Kumar Chaturvedi, Kailash Chand Gupta

98) Dual Passivation of Intrinsic Defects at the Compound Semiconductor/Oxide Interface Using an Oxidant and a Reductant (ACS NANO) Tuesday April 21st 2015
Tyler Kent, Evgeniy Chagarov, Mary Edmonds, Ravi Droopad, Andrew C. Kummel

View: prev | next


Mitch Andre Garcia's Chem Feeds 2008-present

Some images have been reproduced by permission of The Royal Society of Chemistry. (RSC' RSS Policy)
Other images have been reproduced with permission of the American Chemical Society. (ACS' RSS Policy)
Few images have been reproduced with pending permission of Wiley-VCH. ()