ChemFeeds Site Navigation:
Journal Selection:
Search:

1) Synthesis of Carboxylated-Graphenes by the Kolbe (ACS NANO) Tuesday January 17th 2017
Alex Yong Sheng Eng, Zdene

2) Harvesting Ambient Vibration Energy over a Wide Frequency Range for Self-Powered Electronics (ACS NANO) Tuesday January 17th 2017
Xiaofeng Wang, Simiao Niu, Fang Yi, Yajiang Yin, Chenglong Hao, Keren Dai, Yue Zhang, Zheng You, Zhong Lin Wang

3) Dual Enzymatic Reaction-Assisted Gemcitabine Delivery Systems for Programmed Pancreatic Cancer Therapy (ACS NANO) Tuesday January 17th 2017
Haijie Han, Daniel Valdepe

4) Structural Evolution Induced by Interfacial Lattice Mismatch in Self-Organized YBa2Cu3O7 (ACS NANO) Tuesday January 17th 2017
Tomoya Horide, Fumitake Kametani, Satoru Yoshioka, Takanori Kitamura, Kaname Matsumoto

5) Magnetic Nanoliposomes as in Situ Microbubble Bombers for Multimodality Image-Guided Cancer Theranostics (ACS NANO) Tuesday January 17th 2017
Yang Liu, Fang Yang, Chuxiao Yuan, Mingxi Li, Tuantuan Wang, Bo Chen, Juan Jin, Peng Zhao, Jiayi Tong, Shouhua Luo, Ning Gu

6) Phenotype Determines Nanoparticle Uptake by Human Macrophages from Liver and Blood (ACS NANO) Tuesday January 17th 2017
Sonya A. MacParland, Kim M. Tsoi, Ben Ouyang, Xue-Zhong Ma, Justin Manuel, Ali Fawaz, Mario A. Ostrowski, Benjamin A. Alman, Anton Zilman, Warren C.W. Chan, Ian D. McGilvray

7) Fe on Sb(111): Potential Two-Dimensional Ferromagnetic Superstructures (ACS NANO) Tuesday January 17th 2017
Yinghui Yu, Huixia Fu, Limin She, Shuangzan Lu, Qinmin Guo, Hui Li, Sheng Meng, Gengyu Cao

8) Coherent Brightfield Microscopy Provides the Spatiotemporal Resolution To Study Early Stage Viral Infection in Live Cells (ACS NANO) Friday January 13th 2017
Yi-Fan Huang, Guan-Yu Zhuo, Chun-Yu Chou, Cheng-Hao Lin, Wen Chang, Chia-Lung Hsieh

9) Optical Control of Spin Polarization in Monolayer Transition Metal Dichalcogenides (ACS NANO) Friday January 13th 2017
Xi Chen, Tengfei Yan, Bairen Zhu, Siyuan Yang, Xiaodong Cui

10) Microbial Nanoscopy: Breakthroughs, Challenges, and Opportunities (ACS NANO) Thursday January 12th 2017
Yves F. Dufre

11) Synergistic Effects of Plasmonics and Electron Trapping in Graphene Short-Wave Infrared Photodetectors with Ultrahigh Responsivity (ACS NANO) Thursday January 12th 2017
Zefeng Chen, Xinming Li, Jiaqi Wang, Li Tao, Mingzhu Long, Shi-Jun Liang, Lay Kee Ang, Chester Shu, Hon Ki Tsang, Jian-Bin Xu

12) Abnormal Multiple Charge Memory States in Exfoliated Few-Layer WSe2 Transistors (ACS NANO) Thursday January 12th 2017
Mikai Chen, Yifan Wang, Nathan Shepherd, Chad Huard, Jiantao Zhou, L. J. Guo, Wei Lu, Xiaogan Liang

13) Twist and Shout: Single-Molecule Mechanochemistry (ACS NANO) Thursday January 12th 2017
Hongbin Li, Gilbert C. Walker

14) One-Component Supramolecular Filament Hydrogels as Theranostic Label-Free Magnetic Resonance Imaging Agents (ACS NANO) Wednesday January 11th 2017
Lye Lin Lock, Yuguo Li, Xinpei Mao, Hanwei Chen, Verena Staedtke, Renyuan Bai, Wang Ma, Ran Lin, Yi Li, Guanshu Liu, Honggang Cui

15) Immunological Principles Guiding the Rational Design of Particles for Vaccine Delivery (ACS NANO) Wednesday January 11th 2017
Katelyn T. Gause, Adam K. Wheatley, Jiwei Cui, Yan Yan, Stephen J. Kent, Frank Caruso

16) Electronic States of Silicene Allotropes on Ag(111) (ACS NANO) Wednesday January 11th 2017
Polina M. Sheverdyaeva, Sanjoy Kr. Mahatha, Paolo Moras, Luca Petaccia, Guido Fratesi, Giovanni Onida, Carlo Carbone

17) Self-Powered Electrochemical Oxidation of 4-Aminoazobenzene Driven by a Triboelectric Nanogenerator (ACS NANO) Wednesday January 11th 2017
Shuyan Gao, Jingzhen Su, Xianjun Wei, Miao Wang, Miao Tian, Tao Jiang, Zhong Lin Wang

18) Multilayer-Grown Ultrathin Nanostructured GaAs Solar Cells as a Cost-Competitive Materials Platform for III (ACS NANO) Wednesday January 11th 2017
Boju Gai, Yukun Sun, Haneol Lim, Huandong Chen, Joseph Faucher, Minjoo L. Lee, Jongseung Yoon

19) Bio-Based Artificial Nacre with Excellent Mechanical and Barrier Properties Realized by a Facile In Situ Reduction and Cross-Linking Reaction (ACS NANO) Wednesday January 11th 2017
Kiran Shahzadi, Imran Mohsin, Lin Wu, Xuesong Ge, Yijun Jiang, Hui Li, Xindong Mu

20) Inhalation and Oropharyngeal Aspiration Exposure to Rod-Like Carbon Nanotubes Induce Similar Airway Inflammation and Biological Responses in Mouse Lungs (ACS NANO) Wednesday January 11th 2017
Pia Kinaret, Marit Ilves, Vittorio Fortino, Elina Rydman, Piia Karisola, Anna La

21) Heterochiral to Homochiral Transition in Pentahelicene 2D Crystallization Induced by Second-Layer Nucleation (ACS NANO) Wednesday January 11th 2017
Anai

22) Single Plasmonic Nanosprings for Visualizing Reactive-Oxygen-Species-Activated Localized Mechanical Force Transduction in Live Cells (ACS NANO) Tuesday January 10th 2017
Bin Xiong, Zhenrong Huang, Hongyan Zou, Chunyan Qiao, Yan He, Edward S. Yeung

23) Chirality-Controlled Synthesis and Applications of Single-Wall Carbon Nanotubes (ACS NANO) Tuesday January 10th 2017
Bilu Liu, Fanqi Wu, Hui Gui, Ming Zheng, Chongwu Zhou

24) Raman Characterization of the Charge Density Wave Phase of 1T-TiSe2: From Bulk to Atomically Thin Layers (ACS NANO) Tuesday January 10th 2017
Dinh Loc Duong, Gihun Ryu, Alexander Hoyer, Chengtian Lin, Marko Burghard, Klaus Kern

25) Modeling Small-Angle X-ray Scattering Data for Low-Density Lipoproteins: Insights into the Fatty Core Packing and Phase Transition (ACS NANO) Tuesday January 10th 2017
Selma Maric, Tania Kjellerup Lind, Jeppe Lyngs

26) Transport in a Single Self-Doped Nanocrystal (ACS NANO) Tuesday January 10th 2017
Hongyue Wang, Emmanuel Lhuillier, Qian Yu, Alexandre Zimmers, Benoit Dubertret, Christian Ulysse, Herve

27) DNA Nanostructures-Mediated Molecular Imprinting Lithography (ACS NANO) Tuesday January 10th 2017
Cheng Tian, Hyojeong Kim, Wei Sun, Yunah Kim, Peng Yin, Haitao Liu

28) Electrochemical Doping of Halide Perovskites with Ion Intercalation (ACS NANO) Tuesday January 10th 2017
Qinglong Jiang, Mingming Chen, Junqiang Li, Mingchao Wang, Xiaoqiao Zeng, Tiglet Besara, Jun Lu, Yan Xin, Xin Shan, Bicai Pan, Changchun Wang, Shangchao Lin, Theo Siegrist, Qiangfeng Xiao, Zhibin Yu

29) Mechanisms and Barriers in Cancer Nanomedicine: Addressing Challenges, Looking for Solutions (ACS NANO) Monday January 9th 2017
Thomas J. Anchordoquy, Yechezkel Barenholz, Diana Boraschi, Michael Chorny, Paolo Decuzzi, Marina A. Dobrovolskaia, Z. Shadi Farhangrazi, Dorothy Farrell, Alberto Gabizon, Hamidreza Ghandehari, Biana Godin, Ninh M. La-Beck, Julia Ljubimova, S. Moein Moghimi, Len Pagliaro, Ji-Ho Park, Dan Peer, Erkki Ruoslahti, Natalie J. Serkova, Dmitri Simberg

30) Self-Sterilized Flexible Single-Electrode Triboelectric Nanogenerator for Energy Harvesting and Dynamic Force Sensing (ACS NANO) Monday January 9th 2017
Huijuan Guo, Tao Li, Xiaotao Cao, Jin Xiong, Yang Jie, Magnus Willander, Xia Cao, Ning Wang, Zhong Lin Wang

31) Big Effect of Small Nanoparticles: A Shift in Paradigm for Polymer Nanocomposites (ACS NANO) Monday January 9th 2017
Shiwang Cheng, Shi-Jie Xie, Jan-Michael Y. Carrillo, Bobby Carroll, Halie Martin, Peng-Fei Cao, Mark D. Dadmun, Bobby G. Sumpter, Vladimir N. Novikov, Kenneth S. Schweizer, Alexei P. Sokolov

32) Strong Superconducting Proximity Effects in PbS Semiconductor Nanowires (ACS NANO) Monday January 9th 2017
Bum-Kyu Kim, Hong-Seok Kim, Yiming Yang, Xingyue Peng, Dong Yu, Yong-Joo Doh

33) Reconfigurable Three-Dimensional Gold Nanorod Plasmonic Nanostructures Organized on DNA Origami Tripod (ACS NANO) Monday January 9th 2017
Pengfei Zhan, Palash K. Dutta, Pengfei Wang, Gang Song, Mingjie Dai, Shu-Xia Zhao, Zhen-Gang Wang, Peng Yin, Wei Zhang, Baoquan Ding, Yonggang Ke

34) Re-Engineering Extracellular Vesicles as Smart Nanoscale Therapeutics (ACS NANO) Monday January 9th 2017
James P. K. Armstrong, Margaret N. Holme, Molly M. Stevens

35) Enriching Nanoparticles via Acoustofluidics (ACS NANO) Monday January 9th 2017
Zhangming Mao, Peng Li, Mengxi Wu, Hunter Bachman, Nicolas Mesyngier, Xiasheng Guo, Sheng Liu, Francesco Costanzo, Tony Jun Huang

36) Bacterial Networks on Hydrophobic Micropillars (ACS NANO) Monday January 9th 2017
Zeinab Jahed, Hamed Shahsavan, Mohit S. Verma, Jacob L. Rogowski, Brandon B. Seo, Boxin Zhao, Ting Y. Tsui, Frank X. Gu, Mohammad R. K. Mofrad

37) Electron and Phonon Dynamics in Hexagonal Pd Nanosheets and Ag/Pd/Ag Sandwich Nanoplates (ACS NANO) Monday January 9th 2017
Li Wang, Takuya Sagaguchi, Tomoki Okuhata, Motohiro Tsuboi, Naoto Tamai

38) Pillared Structure Design of MXene with Ultralarge Interlayer Spacing for High-Performance Lithium-Ion Capacitors (ACS NANO) Saturday January 7th 2017
Jianmin Luo, Wenkui Zhang, Huadong Yuan, Chengbin Jin, Liyuan Zhang, Hui Huang, Chu Liang, Yang Xia, Jun Zhang, Yongping Gan, Xinyong Tao

39) Interference-Free Detection of Genetic Biomarkers Using Synthetic Dipole-Facilitated Nanopore Dielectrophoresis (ACS NANO) Friday January 6th 2017
Kai Tian, Karl Decker, Aleksei Aksimentiev, Li-Qun Gu

40) Enzyme-Triggered Defined Protein Nanoarrays: Efficient Light-Harvesting Systems to Mimic Chloroplasts (ACS NANO) Friday January 6th 2017
Linlu Zhao, Haoyang Zou, Hao Zhang, Hongcheng Sun, Tingting Wang, Tiezheng Pan, Xiumei Li, Yushi Bai, Shanpeng Qiao, Quan Luo, Jiayun Xu, Chunxi Hou, Junqiu Liu

41) Synergistically Enhanced Electrochemical Performance of Hierarchical MoS2/TiNb2O7 Hetero-nanostructures as Anode Materials for Li-Ion Batteries (ACS NANO) Friday January 6th 2017
De Pham-Cong, Jun Hee Choi, Jeongsik Yun, Aliaksandr S. Bandarenka, Jinwoo Kim, Paul V. Braun, Se Young Jeong, Chae Ryong Cho

42) Spin (ACS NANO) Friday January 6th 2017
Ilya I. Klimovskikh, Mikhail M. Otrokov, Vladimir Yu. Voroshnin, Daria Sostina, Luca Petaccia, Giovanni Di Santo, Sangeeta Thakur, Evgueni V. Chulkov, Alexander M. Shikin

43) Omnidirectional Self-Assembly of Transparent Superoleophobic Nanotextures (ACS NANO) Friday January 6th 2017
William S. Y. Wong, Guanyu Liu, Noushin Nasiri, Chonglei Hao, Zuankai Wang, Antonio Tricoli

44) Engineered Diblock Polypeptides Improve DNA and Gold Solubility during Molecular Assembly (ACS NANO) Friday January 6th 2017
Nicole A. Estrich, Armando Hernandez-Garcia, Renko de Vries, Thomas H. LaBean

45) The Science and Art of Carving Metal Nanocrystals (ACS NANO) Friday January 6th 2017
Aleksey Ruditskiy, Younan Xia

46) Microsteganography on WS2 Monolayers Tailored by Direct Laser Painting (ACS NANO) Friday January 6th 2017
Ashwin Venkatakrishnan, Hou Chua, Pinxi Tan, Zhenliang Hu, Hongwei Liu, Yanpeng Liu, Alexandra Carvalho, Junpeng Lu, Chorng Haur Sow

47) Tetrahedral Arrangements of Perylene Bisimide Columns via Supramolecular Orientational Memory (ACS NANO) Thursday January 5th 2017
Dipankar Sahoo, Mihai Peterca, Emad Aqad, Benjamin E. Partridge, Paul A. Heiney, Robert Graf, Hans W. Spiess, Xiangbing Zeng, Virgil Percec

48) Inorganic Adhesives for Robust Superwetting Surfaces (ACS NANO) Thursday January 5th 2017
Mingming Liu, Jing Li, Yuanyuan Hou, Zhiguang Guo

49) Artificial Slanted Nanocilia Array as a Mechanotransducer for Controlling Cell Polarity (ACS NANO) Wednesday January 4th 2017
Hong Nam Kim, Kyung-Jin Jang, Jung-Youn Shin, Daeshik Kang, Sang Moon Kim, Ilkyoo Koh, Yoonmi Hong, Segeun Jang, Min Sung Kim, Byung-Soo Kim, Hoon Eui Jeong, Noo Li Jeon, Pilnam Kim, Kahp-Yang Suh

50) Folate-Targeted Surface-Enhanced Resonance Raman Scattering Nanoprobe Ratiometry for Detection of Microscopic Ovarian Cancer (ACS NANO) Wednesday January 4th 2017
Anton Oseledchyk, Chrysafis Andreou, Matthew A. Wall, Moritz F. Kircher

51) Guided CdSe Nanowires Parallelly Integrated into Fast Visible-Range Photodetectors (ACS NANO) Wednesday January 4th 2017
Erga Shalev, Eitan Oksenberg, Katya Rechav, Ronit Popovitz-Biro, Ernesto Joselevich

52) From Cooperative Self-Assembly to Water-Soluble Supramolecular Polymers Using Coarse-Grained Simulations (ACS NANO) Wednesday January 4th 2017
Davide Bochicchio, Giovanni M. Pavan

53) Enhancing Multiphoton Upconversion from NaYF4:Yb/Tm@NaYF4 Core (ACS NANO) Wednesday January 4th 2017
Li Min Jin, Xian Chen, Chun Kit Siu, Feng Wang, Siu Fung Yu

54) H2O2-Responsive Vesicles Integrated with Transcutaneous Patches for Glucose-Mediated Insulin Delivery (ACS NANO) Wednesday January 4th 2017
Xiuli Hu, Jicheng Yu, Chenggen Qian, Yue Lu, Anna R. Kahkoska, Zhigang Xie, Xiabin Jing, John B. Buse, Zhen Gu

55) Tunable Broadband Nanocarbon Transparent Conductor by Electrochemical Intercalation (ACS NANO) Wednesday January 4th 2017
Jiayu Wan, Yue Xu, Burak Ozdemir, Lisha Xu, Andrei B. Sushkov, Zhi Yang, Bao Yang, Dennis Drew, Veronica Barone, Liangbing Hu

56) Redox Exfoliation of Layered Transition Metal Dichalcogenides (ACS NANO) Wednesday January 4th 2017
Ali Jawaid, Justin Che, Lawrence F. Drummy, John Bultman, Adam Waite, Ming-Siao Hsiao, Richard A. Vaia

57) Atomic H-Induced Mo2C Hybrid as an Active and Stable Bifunctional Electrocatalyst (ACS NANO) Tuesday January 3rd 2017
Xiujun Fan, Yuanyue Liu, Zhiwei Peng, Zhenhua Zhang, Haiqing Zhou, Xianming Zhang, Boris I. Yakobson, William A. Goddard, Xia Guo, Robert H. Hauge, James M. Tour

58) Vault Nanoparticles: Chemical Modifications for Imaging and Enhanced Delivery (ACS NANO) Tuesday January 3rd 2017
Nancy L. Benner, Xiaoyu Zang, Daniel C. Buehler, Valerie A. Kickhoefer, Michael E. Rome, Leonard H. Rome, Paul A. Wender

59) Platinum-Coated Gold Nanorods: Efficient Reactive Oxygen Scavengers That Prevent Oxidative Damage toward Healthy, Untreated Cells during Plasmonic Photothermal Therapy (ACS NANO) Tuesday January 3rd 2017
Mena Aioub, Sajanlal R. Panikkanvalappil, Mostafa A. El-Sayed

60) Thylakoid-Inspired Multishell g-C3N4 Nanocapsules with Enhanced Visible-Light Harvesting and Electron Transfer Properties for High-Efficiency Photocatalysis (ACS NANO) Tuesday January 3rd 2017
Zhenwei Tong, Dong Yang, Zhen Li, Yanhu Nan, Fei Ding, Yichun Shen, Zhongyi Jiang

61) Diketopyrrolopyrrole (ACS NANO) Tuesday January 3rd 2017
Yu Cai, Pingping Liang, Qianyun Tang, Xiaoyan Yang, Weili Si, Wei Huang, Qi Zhang, Xiaochen Dong

62) Accelerated Bone Regeneration by Two-Photon Photoactivated Carbon Nitride Nanosheets (ACS NANO) Tuesday January 3rd 2017
Jitendra N. Tiwari, Young-Kyo Seo, Taeseung Yoon, Wang Geun Lee, Woo Jong Cho, Muhammad Yousuf, Ahmad M. Harzandi, Du-Seok Kang, Kwang-Youn Kim, Pann-Ghill Suh, Kwang S. Kim

63) Trends in Adhesion Energies of Metal Nanoparticles on Oxide Surfaces: Understanding Support Effects in Catalysis and Nanotechnology (ACS NANO) Tuesday January 3rd 2017
Stephanie L. Hemmingson, Charles T. Campbell

64) Chemical Vapor Deposition Growth of Few-Layer MoTe2 in the 2H, 1T (ACS NANO) Tuesday January 3rd 2017
Thomas A. Empante, Yao Zhou, Velveth Klee, Ariana E. Nguyen, I-Hsi Lu, Michael D. Valentin, Sepedeh A. Naghibi Alvillar, Edwin Preciado, Adam J. Berges, Cindy S. Merida, Michael Gomez, Sarah Bobek, Miguel Isarraraz, Evan J. Reed, Ludwig Bartels

65) Covalent Functionalization by Cycloaddition Reactions of Pristine Defect-Free Graphene (ACS NANO) Tuesday January 3rd 2017
Lakshya Daukiya, Cristina Mattioli, Dominique Aubel, Samar Hajjar-Garreau, Franc

66) Simultaneous Measurement of the Dissolution Kinetics of Responsive DNA Hydrogels at Multiple Length Scales (ACS NANO) Tuesday January 3rd 2017
Anna J. Simon, Luke T. Walls-Smith, Matthew J. Freddi, Faye Yi Fong, Vladimir Gubala, Kevin W. Plaxco

67) Magnetic and Folate Functionalization Enables Rapid Isolation and Enhanced Tumor-Targeting of Cell-Derived Microvesicles (ACS NANO) Tuesday January 3rd 2017
Wei Zhang, Zi-Li Yu, Min Wu, Jian-Gang Ren, Hou-Fu Xia, Guo-Liang Sa, Jun-Yi Zhu, Dai-Wen Pang, Yi-Fang Zhao, Gang Chen

68) Safe-by-Design CuO Nanoparticles via Fe-Doping, Cu (ACS NANO) Tuesday January 3rd 2017
Hendrik Naatz, Sijie Lin, Ruibin Li, Wen Jiang, Zhaoxia Ji, Chong Hyun Chang, Jan Ko

69) Experimental and Theoretical Investigation of the Restructuring Process Induced by CO at Near Ambient Pressure: Pt Nanoclusters on Graphene/Ir(111) (ACS NANO) Friday December 30th 2016
Nicola Podda, Manuel Corva, Fatema Mohamed, Zhijing Feng, Carlo Dri, Filip Dvora

70) Vapor Growth and Tunable Lasing of Band Gap Engineered Cesium Lead Halide Perovskite Micro/Nanorods with Triangular Cross Section (ACS NANO) Friday December 30th 2016
Hong Zhou, Shuangping Yuan, Xiaoxia Wang, Tao Xu, Xiao Wang, Honglai Li, Weihao Zheng, Peng Fan, Yunyun Li, Litao Sun, Anlian Pan

71) Resonant Gain Singularities in 1D and 3D Metal/Dielectric Multilayered Nanostructures (ACS NANO) Friday December 30th 2016
Vincenzo Caligiuri, Luigia Pezzi, Alessandro Veltri, Antonio De Luca

72) Ultralow 1/f Noise in a Heterostructure of Superconducting Epitaxial Cobalt Disilicide Thin Film on Silicon (ACS NANO) Friday December 30th 2016
Shao-Pin Chiu, Sheng-Shiuan Yeh, Chien-Jyun Chiou, Yi-Chia Chou, Juhn-Jong Lin, Chang-Chyi Tsuei

73) Tunable Pseudocapacitance in 3D TiO2 (ACS NANO) Friday December 30th 2016
Shaozhuan Huang, Lin Zhang, Xueyi Lu, Lifeng Liu, Lixiang Liu, Xiaolei Sun, Yin Yin, Steffen Oswald, Zhaoyong Zou, Fei Ding, Oliver G. Schmidt

74) Design of Amorphous Manganese Oxide@Multiwalled Carbon Nanotube Fiber for Robust Solid-State Supercapacitor (ACS NANO) Thursday December 29th 2016
Peipei Shi, Li Li, Li Hua, Qianqian Qian, Pengfei Wang, Jinyuan Zhou, Gengzhi Sun, Wei Huang

75) Suppression of Frost Nucleation Achieved Using the Nanoengineered Integral Humidity Sink Effect (ACS NANO) Thursday December 29th 2016
Xiaoda Sun, Konrad Rykaczewski

76) Theranostic Liposomes with Hypoxia-Activated Prodrug to Effectively Destruct Hypoxic Tumors Post-Photodynamic Therapy (ACS NANO) Thursday December 29th 2016
Liangzhu Feng, Liang Cheng, Ziliang Dong, Danlei Tao, Todd E. Barnhart, Weibo Cai, Meiwan Chen, Zhuang Liu

77) Self-Templating Construction of 3D Hierarchical Macro-/Mesoporous Silicon from 0D Silica Nanoparticles (ACS NANO) Wednesday December 28th 2016
Xiuxia Zuo, Yonggao Xia, Qing Ji, Xiang Gao, Shanshan Yin, Meimei Wang, Xiaoyan Wang, Bao Qiu, Anxiang Wei, Zaicheng Sun, Zhaoping Liu, Jin Zhu, Ya-Jun Cheng

78) Dual-Phase Transformation: Spontaneous Self-Template Surface-Patterning Strategy for Ultra-transparent VO2 Solar Modulating Coatings (ACS NANO) Wednesday December 28th 2016
Minsu Liu, Bin Su, Yusuf V. Kaneti, Zhang Chen, Yue Tang, Yuan Yuan, Yanfeng Gao, Lei Jiang, Xuchuan Jiang, Aibing Yu

79) In Situ Observation of Single Au Triangular Nanoprism Etching to Various Shapes for Plasmonic Photocatalytic Hydrogen Generation (ACS NANO) Wednesday December 28th 2016
Zaizhu Lou, Sooyeon Kim, Peng Zhang, Xiaowei Shi, Mamoru Fujitsuka, Tetsuro Majima

80) Tribotronic Tuning Diode for Active Analog Signal Modulation (ACS NANO) Wednesday December 28th 2016
Tao Zhou, Zhi Wei Yang, Yaokun Pang, Liang Xu, Chi Zhang, Zhong Lin Wang

81) Separation, Sizing, and Quantitation of Engineered Nanoparticles in an Organism Model Using Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry and Image Analysis (ACS NANO) Wednesday December 28th 2016
Monique E. Johnson, Shannon K. Hanna, Antonio R. Montoro Bustos, Christopher M. Sims, Lindsay C. C. Elliott, Akshay Lingayat, Adrian C. Johnston, Babak Nikoobakht, John T. Elliott, R. David Holbrook, Keana C. K. Scott, Karen E. Murphy, Elijah J. Petersen, Lee L. Yu, Bryant C. Nelson

82) Tumor-Specific Multiple Stimuli-Activated Dendrimeric Nanoassemblies with Metabolic Blockade Surmount Chemotherapy Resistance (ACS NANO) Tuesday December 27th 2016
Yachao Li, Xianghui Xu, Xiao Zhang, Yunkun Li, Zhijun Zhang, Zhongwei Gu

83) Cross-Linked Polymer-Stabilized Nanocomposites for the Treatment of Bacterial Biofilms (ACS NANO) Tuesday December 27th 2016
Ryan F. Landis, Akash Gupta, Yi-Wei Lee, Li-Sheng Wang, Bianka Golba, Brice Couillaud, Roxane Ridolfo, Riddha Das, Vincent M. Rotello

84) Mechanism of Kinetically Controlled Capillary Condensation in Nanopores: A Combined Experimental and Monte Carlo Approach (ACS NANO) Tuesday December 27th 2016
Tatsumasa Hiratsuka, Hideki Tanaka, Minoru T. Miyahara

85) Label-Free Imaging of Single Microtubule Dynamics Using Spatial Light Interference Microscopy (ACS NANO) Tuesday December 27th 2016
Mikhail E. Kandel, Kai Wen Teng, Paul R. Selvin, Gabriel Popescu

86) Nano Secondary Ion Mass Spectrometry Imaging of Dopamine Distribution Across Nanometer Vesicles (ACS NANO) Tuesday December 27th 2016
Jelena Lovric

87) Analgesic Microneedle Patch for Neuropathic Pain Therapy (ACS NANO) Tuesday December 27th 2016
Xi Xie, Conrado Pascual, Christopher Lieu, Seajin Oh, Ji Wang, Bende Zou, Julian Xie, Zhaohui Li, James Xie, David C. Yeomans, Mei X. Wu, Xinmin Simon Xie

88) Scalable 3-D Carbon Nitride Sponge as an Efficient Metal-Free Bifunctional Oxygen Electrocatalyst for Rechargeable Zn (ACS NANO) Tuesday December 27th 2016
Sambhaji S. Shinde, Chi-Ho Lee, Abdul Sami, Dong-Hyung Kim, Sang-Uck Lee, Jung-Ho Lee

89) Microencapsulated Phase Change Materials in Solar-Thermal Conversion Systems: Understanding Geometry-Dependent Heating Efficiency and System Reliability (ACS NANO) Friday December 23rd 2016
Zhaoliang Zheng, Zhuo Chang, Guang-Kui Xu, Fiona McBride, Alexandra Ho, Zhuola Zhuola, Marios Michailidis, Wei Li, Rasmita Raval, Riaz Akhtar, Dmitry Shchukin

90) Probing Molecular Mechanisms of Self-Assembly in Metal (ACS NANO) Friday December 23rd 2016
Debasmita Biswal, Peter G. Kusalik

91) Reaction-Based Semiconducting Polymer Nanoprobes for Photoacoustic Imaging of Protein Sulfenic Acids (ACS NANO) Friday December 23rd 2016
Yan Lyu, Xu Zhen, Yansong Miao, Kanyi Pu

92) On-Surface Synthesis and Characterization of Honeycombene Oligophenylene Macrocycles (ACS NANO) Friday December 23rd 2016
Min Chen, Jian Shang, Yongfeng Wang, Kai Wu, Julian Kuttner, Gerhard Hilt, Wolfgang Hieringer, J. Michael Gottfried

93) Superwettable Microchips as a Platform toward Microgravity Biosensing (ACS NANO) Thursday December 22nd 2016
Tailin Xu, Wanxin Shi, Jinrong Huang, Yongchao Song, Feilong Zhang, Li-Ping Xu, Xueji Zhang, Shutao Wang

94) Revealing Nanostructures through Plasmon Polarimetry (ACS NANO) Thursday December 22nd 2016
Marie-Elena Kleemann, Jan Mertens, Xuezhi Zheng, Sean Cormier, Vladimir Turek, Felix Benz, Rohit Chikkaraddy, William Deacon, Anna Lombardi, Victor V. Moshchalkov, Guy A. E. Vandenbosch, Jeremy J. Baumberg

95) Hydration Effects Turn a Highly Stretched Polymer from an Entropic into an Energetic Spring (ACS NANO) Wednesday December 21st 2016
Susanne Liese, Manuel Gensler, Stefanie Krysiak, Richard Schwarzl, Andreas Achazi, Beate Paulus, Thorsten Hugel, Ju

96) Condensation in One-Dimensional Dead-End Nanochannels (ACS NANO) Wednesday December 21st 2016
Junjie Zhong, Seyed Hadi Zandavi, Huawei Li, Bo Bao, Aaron H. Persad, Farshid Mostowfi, David Sinton

97) Mechanisms of Contact, Adhesion, and Failure of Metallic Nanoasperities in the Presence of Adsorbates: Toward Conductive Contact Design (ACS NANO) Wednesday December 21st 2016
Fan Yang, Robert W. Carpick, David J. Srolovitz

98) Composition-Modulated Two-Dimensional Semiconductor Lateral Heterostructures via Layer-Selected Atomic Substitution (ACS NANO) Wednesday December 21st 2016
Honglai Li, Xueping Wu, Hongjun Liu, Biyuan Zheng, Qinglin Zhang, Xiaoli Zhu, Zheng Wei, Xiujuan Zhuang, Hong Zhou, Wenxin Tang, Xiangfeng Duan, Anlian Pan

View: prev | next


Mitch Andre Garcia's Chem Feeds 2008-present

Some images have been reproduced by permission of The Royal Society of Chemistry. (RSC' RSS Policy)
Other images have been reproduced with permission of the American Chemical Society. (ACS' RSS Policy)
Few images have been reproduced with pending permission of Wiley-VCH. ()